Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

IV SA/Po 760/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-22

, iż została ona wydana:, - z rażącym naruszeniem prawa, tj. przepisów prawa materialnego (art. 130 ust.3 i 4 u.p.r.d. oraz § 8 ust. 6 rozporządzenia) poprzez przyjęcie, że §...
, nie może w ocenie SKO stanowić o tym, iż decyzja z dnia 20.12.2013r. znak: [...]została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Okoliczność, iż późniejsze orzeczenia judykatury...

II SA/Bk 279/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-06-09

: [...]., W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że kwestionowana decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa w związku z tym, że pojazd marki P., nr nadwozia...
B., w przedmiocie rejestracji pojazdu marki P., nr nadwozia: [...] została wydana z rażącym naruszeniem prawa bądź bez podstawy prawnej. Powołane powyżej przepisy prawa...

VII SA/Wa 2537/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-22

, nie może mieć wpływu na dokonywaną przez niego ocenę., Kolegium podniosło, że wśród przestanek enumeratywnie wymienionych w art. 156 § 1 k.p.a. jest rażące naruszenie prawa...
w demokratycznym państwie prawnym. W doktrynie oraz orzecznictwie jednoznacznie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa ma miejsce wtedy, gdy treść decyzji pozostaje...

VII SA/Wa 768/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

Prezydenta [...] W. Wojewoda [...] wskazał, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 2 i 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie...
na dokonywaną przez niego ocenę. Organ odwoławczy przypomniał także, iż organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 905/15 - Wyrok NSA z 2015-10-07

postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3) wymierza Prezydentowi Miasta Olsztyna grzywnę w wysokości 3000 (trzech tysięcy) złotych; 4) zasądza od Miasta...
naruszeniem prawa. Za rażące naruszenie art. 35 k.p.a. można bowiem uznać jego oczywiste niezastosowanie lub zastosowanie nieprawidłowe, jak również brak jakiejkolwiek aktywności...

II GSK 842/22 - Wyrok NSA z 2023-01-17

się ostatecznej decyzji SKO w Pile z dnia 2 października 2019 r. zarzucając, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. obrazą art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy...
więc wydana z rażącym naruszeniem prawa., Decyzją z dnia 29 czerwca 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile - działając na podstawie art. 186 w zw. z art. 156 § 1 pkt...

II GSK 1973/21 - Wyrok NSA z 2021-11-10

od dnia doręczenia akt organowi, w punkcie drugim stwierdził, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w punkcie III w całości oraz w punkcie V w całości, wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku i rozpoznanie...

II SA/Bd 950/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-03

z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu z art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Zgodnie z nim, właściwy organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana...
została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., O rażącym naruszeniu prawa, zgodnie z praktyką orzeczniczą i doktryną, można mówić wówczas, gdy zachodzą...

II GSK 1322/21 - Wyrok NSA z 2021-09-21

postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z [...] września 2020 r., Kolegium wskazało na rażące naruszenie prawa tj. art. 72 ust. 1 pkt 4 p.r.d....
niemożliwe do zaakceptowania., WSA podkreślił, że nie każde oczywiste naruszenie prawa może być uznane za rażące, jak również nie ma decydującego znaczenia to, jaki przepis...

I SA/Ke 115/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-04-08

wymienia przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Podniósł, że jedną z nich jest wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa...
(pkt 2). Zdaniem Kolegium rażące naruszenie prawa nastąpi wtedy, gdy istnieje przepis prawny dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej, a rozstrzygnięcie zawarte...
1   Następne >   +2   +5   +10   100