Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 2321/15 - Wyrok NSA z 2016-05-20

. 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r., a zatem zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Odnosząc się do zarzutu Prezydenta Miasta...
[...] z dnia [...] października 1966 r., zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 22 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania...

I OSK 2399/17 - Wyrok NSA z 2018-03-02

powyższego odwołania i że nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2)., W pozostałym zakresie WSA w Warszawie skargę oddalił (pkt 3)., Wyrok ten został wydany...
, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, o zobowiązanie organu do wydania decyzji w sprawie w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia organowi...

I OSK 722/15 - Wyrok NSA z 2015-09-16

i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji: 1. stwierdził, że bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2...
z rażącym naruszeniem prawa. Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie Minister Infrastruktury i Rozwoju rozpoznał odwołanie Prezydenta Miasta Białegostoku od decyzji Wojewody...

I OSK 2341/15 - Wyrok NSA z 2016-03-01

, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Pruszkowskiego miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. zasądza od Starosty Pruszkowskiego solidarnie na rzecz...
wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że w dniu 22 kwietnia 2013...

I OSK 2823/18 - Wyrok NSA z 2020-12-18

k.p.a. oraz stwierdził, że nie zachodzą także podstawy do uznania, że decyzja została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania odszkodowania., Odnosząc się do kwestii rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu kwestionowanego orzeczenia, Minister przytoczył...

I OSK 889/19 - Wyrok NSA z 2022-08-31

zajście przesłanek z art. 156 § 1 k.p.a., a tym samym decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Minister Infrastruktury i Budownictwa (dalej: Minister...
), odwołując się do zasady trwałości decyzji ostatecznych oraz przesłanek stwierdzenia nieważności, w szczególności odnosząc się do kwestii rażącego naruszenia prawa, decyzją z 4...

I OSK 2256/16 - Wyrok NSA z 2018-09-11

stanowiska, zaś brak udziału pozostałych spadkobierców nie stanowił rażącego naruszenia prawa, ponieważ niezależnie od przedstawionego przez nich stanowiska wywłaszczenie...
z [...] września 1954 r. stwierdzając, iż nie została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej. Sama wykonalność kontrolowanego orzeczenia nie budzi wątpliwości...

I OSK 2725/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

biegłych na rozprawie, nie mogą być oceniane w kategoriach rażącego naruszenia prawa, tym bardziej, gdy brak jest jednoznacznego dowodu wskazującego na kwestionowanie...
, a nie na własność. W ocenie Ministra, prawidłowo Wojewoda Pomorski nie stwierdził, aby doszło do rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji odszkodowawczej...

II SAB/Wr 23/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-15

było w sposób przewlekły, a przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; II. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; III. zasądza od Wojewody...
, stwierdzenia, że bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie sprawy miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa i zasądzenia zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa...

I OSK 598/19 - Wyrok NSA z 2022-01-28

, iż orzeczenie Prezydium Rady Narodowej m. K. z dnia [..] kwietnia 1973 r. nie jest obarczone wadą rażącego naruszenia prawa w części dotyczącej wywłaszczenia...
się w trybie nadzwyczajnym, nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności wyżej opisanej decyzji administracyjnej. Opisując, czym jest rażące naruszenia prawa, organ wskazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100