Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 354/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-13

nauczyciela kontraktowego. Uznanie, iż decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa wymagało ustalenia, czy posiadane przez skarżącego kwalifikacje znacznie odbiegały...
nieważności decyzji jest ustalenie, że decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Tak nie postąpiły organy nadzorcze, a także organ I instancji w niniejszej sprawie...

II SA/Wa 2053/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-30

temu nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego przez Prezydenta Miasta G., należało uznać za rażące naruszenie prawa, które w myśl postanowień art. 156 § 1 pkt 2...
administracyjnego, przez przyjęcie, że nadania skarżącej stopnia nauczyciela mianowanego przez Prezydenta Miasta G., nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, w rozumieniu...

I OSK 1518/07 - Wyrok NSA z 2008-10-16

kwoty bazowej służącego do ustalenia miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa., W wyniku rozpoznania odwołania Minister Spraw...
wynikającą z art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. polegająca na rażącym naruszeniu prawa dotyczy sytuacji, gdy podstawa prawna decyzji istnieje, jednak rozstrzygnięcie zawarte w decyzji...

I OSK 2542/14 - Wyrok NSA z 2015-05-15

z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzył Ministrowi Spraw Wewnętrznych grzywnę w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie...
; w punkcie 2 stwierdził, że bezczynność organu w zakresie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Wa 107/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-12

składek na ubezpieczenie społeczne, zaś w jego ocenie wskazana decyzja została wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie doszło do rażącego naruszenia prawa...
. Powyższe oznacza, że cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu przez proste ich zestawienie ze sobą...

II SA/Wa 814/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-16

k.p.a. W uzasadnieniu wniosku podała, że rozkaz wydano z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ nie zawierał uzasadnienia i pouczenia o środkach odwoławczych. Wskazała ponadto...
została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,, 4) została skierowana do osoby...

I OSK 1109/09 - Wyrok NSA z 2010-02-17

[...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej z rażącym naruszeniem prawa oddala skargę...
. nr [...] w sprawie wypowiedzenia st. chor. szt. J. W. stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu decyzji organ podał...

II SA/Wa 220/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-15

, tj. 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości; 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa; 3) dotyczy sprawy już poprzednio...
ma charakter trwały; 6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą; 7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. Dalej wskazano, że rażące naruszenie prawa...

II SA/Wa 1587/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-09

nieważności decyzji zawiera przepis art. 156 § 1 kpa. Jedną z nich jest wymieniona w pkt. 2 ww. przepisu przesłanka rażącego naruszenia prawa., Na tle wykładni pojęcia...
'rażące naruszenie prawa' zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie ścierały się dwa poglądy dotyczące rozumienia tego pojęcia (por. wyrok NSA z dnia 28 listopada 1997 r...

I OSK 2721/15 - Wyrok NSA z 2017-07-13

, ani nie ustalił, czy uprawa roli wymagała dodatkowych osób. Rażącego naruszenia prawa upatrywał więc organ nadzoru w uchybieniach procesowych. Od powyższej decyzji ostatecznej...
prawa procesowego, w tym art.156 § 1 pkt 2 K.p.a. W jego ocenie konkluzja o rażącym naruszeniu prawa decyzją dotychczasową jest chybiona., W odpowiedzi na skargę Komendant...
1   Następne >   +2   +5   +10   100