Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 2812/16 - Wyrok NSA z 2017-03-28

Pacjenta do wydania w określonym terminie aktu oraz stwierdził, że bezczynność Rzecznika Praw Pacjenta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Wyrok zapadł...
w terminie 60 dni od zwrotu akt z prawomocnym wyrokiem sądu,, 5) stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z naruszeniem prawa i naruszenie prawa było rażące,, W uzasadnieniu...

VI SA/Wa 1646/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzającej oraz zasądzenie kosztów postępowania., Skarżonej decyzji zarzucił rażące naruszenie prawa procesowego, mające wpływ...
sprawie nie doszło do wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa, podczas gdy w decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] października 2013 roku (znak...

VII SA/Wa 313/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

lekarskiego jest błędna i została wydana z rażącym naruszeniem prawa: naruszony został art. 7, art. 77, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a., Skarżoną decyzją z dnia...
I instancji. Taka weryfikacja dokonywana jest w postępowaniu odwoławczym. GIS wskazał, w ślad za organem I instancji, że o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1...

VI SA/Wa 1784/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-17

nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Organ wskazał, że w świetle aktualnie obowiązującej ustawy p.f. [...]WIF miał podstawę prawną do skierowania decyzji nakazującej...
., Wskazując na specyfikę postępowania nieważnościowego w odniesieniu do przesłanki wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa, określonej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., organ...

II OSK 724/05 - Wyrok NSA z 2006-04-04

. Zasadnie przyjął, iż postanowienie z dnia 28 lutego 2002 r. dotknięte jest wadą nieważności, bowiem wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa materialnego. Powszechnie...
przyjmuje się, że orzeczenie wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa materialnego wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy jest ewidentnie sprzeczne z wyrażonym i nie budzącym...

II GSK 1847/21 - Wyrok NSA z 2021-11-26

i już sam fakt tej niejednoznaczności uniemożliwia uznanie, że mogło dojść do rażącego naruszenia prawa. Jeżeli przepis dopuszcza rozbieżną interpretację, nawet mniej...
lub bardziej uzasadnioną, to wybór jednej z takich interpretacji, nawet jeżeli później zostanie uznany za nieprawidłowy, nie może być oceniany jako rażące naruszenie prawa...

II GSK 1822/21 - Wyrok NSA z 2021-11-26

i już sam fakt tej niejednoznaczności uniemożliwia uznanie, że mogło dojść do rażącego naruszenia prawa. Jeżeli przepis dopuszcza rozbieżną interpretację, nawet mniej...
lub bardziej uzasadnioną, to wybór jednej z takich interpretacji, nawet jeżeli później zostanie uznany za nieprawidłowy, nie może być oceniany jako rażące naruszenie prawa...

VI SAB/Wa 46/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

przedłużenia ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 1. stwierdza prowadzenie postępowania w sprawie w sposób przewlekły z rażącym naruszeniem prawa; 2...
funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (która weszła w życie z dniem 17 maja 2011 r.) oraz 3) z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu...

VII SAB/Wa 56/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

, że bezczynność nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa, IV. zasądza od Ministra Zdrowia na rzecz [...] kwotę 580 zł (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów...
przez Sąd ww. argumentów Minister wniósł o uznanie, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...

VII SA/Wa 880/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-01

nieważności wskazała brak podstawy prawnej oraz rażące naruszenie prawa., W związku ze wszczęciem postępowania o stwierdzenie nieważności wymienionych uchwał, postępowanie...
i położnych - do rozpatrywania odwołań od uchwał okręgowych rad., Jeżeli chodzi o drugą ze wskazanych we wniosku przesłanek, tj. wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100