Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SAB/Wa 294/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-13

im. [...] w K. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę w pozostałym zakresie, 4. zasądza od Dyrektora Szkoły Podstawowej im. [...] w K. na rzecz...
naruszeniem prawa, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (tekst...

II SAB/Wa 286/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-19

się bezczynności, 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę w pozostałym zakresie, 4. zasądza od Dyrektora Oddziału...
do załatwienia sprawy., W związku z powyższym wniósł o zobowiązanie organu do rozpoznania sprawy, stwierdzenia rażącego naruszenia prawa, ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego...

II SAB/Wa 527/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-29

miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. oddala skargę w części dotyczącej wymierzenia organowi grzywny; 3. umarza postępowanie w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Prezesa...
nie zajął stanowiska w sprawie. Natomiast w piśmie z dnia 6 października 2015 r. wniósł o uznanie, że organ pozostawał w bezczynności z rażącym naruszeniem prawa i wymierzenie...

IV SAB/Wr 351/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-18

, iż Dyrektor IPN, dopuścił się bezczynności w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 ppsa, z rażącym naruszeniem prawa., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci...
lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

IV SAB/Wr 352/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-18

miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3. zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa adwokackiego., W uzasadnieniu skargi skarżąca wskazała...
stwierdzić, iż Dyrektor IPN, dopuścił się bezczynności w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 ppsa, z rażącym naruszeniem prawa., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Oddziału Instytutu...

II SAB/Wa 690/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-30

w przypadku uwzględnienia skargi orzeczenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa lub, że naruszenie prawa nie było rażące, mimo że będą podstawy...
lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 1211/08 - Wyrok NSA z 2009-05-26

., Tym samym, jak stwierdził Sąd w końcowej części uzasadnienia, organ poprzez rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dopuścił się rażącego naruszenia prawa...
10 października 2007 r. na postanowienie z dnia [...] września 2007 r. nr [...] stanowiło rażące naruszenie prawa i w konsekwencji bezskuteczność tego postanowienia...

I OSK 1291/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

wynikających z przepisów prawa, stwierdzając przy tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W ocenie Sądu...
Sądu Administracyjnego w Gliwicach w całości, zarzucił mu naruszenie przepisów prawa materialnego oraz przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ...

II SA/Wa 752/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

wystąpienie w decyzji organu I instancji rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia interesu społecznego, zaś pojęcie rażące naruszenie prawa należy rozumieć...
na decyzję Prezesa IPN z dnia [...] marca 2018 r. Skarżący wniósł o jej uchylenie w całości lub o stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa, a także o zasądzenie...

II SAB/Wa 286/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-01

się bezczynności, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, oddalił skargę w pozostałym zakresie, zasądził od organu kwotę 100 zł tytułem zwrotu...
wniosku M. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi M. M. na bezczynność Dyrektora Oddziału w [...] Instytutu Pamięci...
1   Następne >   3