Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 3/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-16

, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio., Zdaniem...
wnioskodawcy, ale także dodatkowym warunkiem jest obowiązek organu rozstrzygnięcia z urzędu o tym, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Skoro...

III SO/Łd 7/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-30

naruszeniem prawa, ukaranie dyscyplinarne pracownika Sądu Okręgowego za niezałatwienie sprawy w terminie, wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy...
, iż z treści pism skarżącego (w szczególności ze skargi na bezczynność i wezwania do usunięcia naruszenia prawa) jednoznacznie wynika, że przedmiotem zarzutów dotyczących...

II SO/Łd 1/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-07

, że bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W związku z tym sąd wymierzył organowi grzywnę w kwocie 500...
na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 marca 2017 roku sprawy z wniosku G. P. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ł. grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa...

II SO/Łd 12/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-12

skarżącego w przedmiocie usunięcia zagrożenia pożarowego. Sąd stwierdził także, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Z tych wszystkich względów, sąd...
p.p.s.a. odwołuje się do dwóch zasad, wywodzących się jeszcze z prawa rzymskiego. Pierwsza z nich, zasada lis pendens stanowi, że nie można wszcząć postępowania...

II SO/Łd 6/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-07-08

bez rażącego naruszenia prawa, a także oddalono skargę w pozostałym zakresie., Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w punkcie pierwszym postanowienia na mocy art. 55 § 1...
, jakiego dopuścił się organ i doszedł do przekonania, że w realiach niniejszej sprawy będzie ona adekwatna do stopnia naruszenia obowiązku ciążącego na organie administracji...

II SO/Łd 9/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-23

. Wyrokiem z dnia 25 lipca 2014 roku, sygn. akt. II SAB/Łd 24/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził bezczynność z rażącym naruszeniem prawa i zobowiązał PINB w B...
sądowi administracyjnemu skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, ale także ma ona być sankcją za naruszenie podstawowego prawa jednostki do rozpatrzenia sprawy...

III SO/Łd 8/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-20

jest zarzut postawiony w przekazanej skardze, że postępowanie było prowadzone przewlekle oraz, że miało miejsce rażące naruszenie prawa. Organ nie pozostawił żadnego pisma...
wynikającego z art. 54 § 2 p.p.s.a. Realizowana poprzez nałożenie grzywny funkcja represyjna służy natomiast ochronie wyrażonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP prawa obywatela...

II SO/Łd 4/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-08-09

wynikało, że do dnia złożenia wniosku o wymierzenie grzywny skarga nie wypłynęła do Sądu. Zdaniem wnioskodawcy powoduje to ograniczenie jego prawa do informacji oraz naruszenie...
wniesiona do organu, ale mimo upływu ustawowego terminu, nie została sądowi przekazana, co świadczyłoby o naruszeniu przez organ prawa strony do rozpoznania sprawy przez sąd...

II SO/Łd 13/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-11-14

, nie została sądowi przekazana, co świadczyłoby o naruszeniu przez organ prawa strony do rozpoznania sprawy przez sąd., Jak wynika z akt sprawy skargi A. S. na bezczynność...
2017 r., co uprawniało sąd do wymierzenia grzywny., W ocenie sądu wysokość grzywny w kwocie 500 zł jest adekwatna do stopnia naruszenia obowiązku ciążącego na organie...

II SO/Łd 17/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-10

, że grzywna, o której mowa w art. 55 § 1 P.p.s.a., pełni funkcję represyjną oraz prewencyjną. Kara finansowa służy zapobieganiu dopuszczaniu się naruszeń prawa przez organ...
realizacji konstytucyjnego prawa do sądu (vide postanowienia NSA: z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie I OZ 836/10, z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie I OZ 597/11; z dnia 23...
1   Następne >   2