Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Sz 671/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-28

zarzucił, że uchwała została podjęta z rażącym naruszeniem prawa tj:, - przepisu art. 98 a ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez przyjęcie jako podstawy...
, zaskarżona uchwała Rady Miasta [...] z dnia [...] r. została podjęta z rażącym naruszeniem prawa, gdyż jej wydanie oparto o przepis art. 98 a ust 4 ustawy o gospodarce...

II SA/Go 243/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-25

uchwałę, w części obejmującej § 1 pkt 3, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł Prokurator Rejonowy. Zaskarżonej uchwale zarzucił rażące naruszenie prawa...
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zarzut rażącego naruszenia prawa nie był zasadny, bowiem określenie to oznacza takie naruszenie prawa...

III SA/Gd 417/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-01-18

, powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o sygn. akt IV SA/Wa 2519/17, że nie jest rażącym naruszeniem prawa...
pod przesłankę rażącego naruszenia prawa, bo taki zarzut można postawić tylko zastosowaniu przepisu, którego treść jest niewątpliwie i jednolicie rozumiana., Wojewódzki Sąd...

I SA/Bk 313/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-08-31

wniosek o wstrzymanie jej wykonania. W ocenie wnioskodawcy zaskarżona uchwała została wydana z rażącym naruszeniem prawa i jej wykonanie spowoduje niebezpieczeństwo...
. akt II OZ 1335/10, LEX Nr 686652, do stwierdzenia spowodowania trudnych do odwrócenia skutków nie jest wystarczający sam fakt wskazania na rażące naruszenie prawa...

I SA/Ke 552/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-12-30

lub zarządzającym jest Gmina Z.. Skarżący zarzucił rażące naruszenie prawa - art. 16 ust. 4 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym., W dniu 21 września...
rozstrzygnięcie stwierdzające, że w sprawie nie miało miejsca działanie bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Powyższe skutkuje bezprzedmiotowością postępowania...

I SA/Gl 924/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-10

również ustawa), w związku z art. 7, art. 94 Konstytucji RP stanowiącą rażące naruszenie prawa poprzez ustanowienie w § 4 zaskarżonej uchwały, że na wniosek dłużnika należności...
. 59 ust. 1 i 2 ustawy w związku z art. 7 i art. 94 Konstytucji RP stanowiącą rażące naruszenie prawa poprzez ustanowienie w § 5 ust. 1 zaskarżonej uchwały, że na wniosek...

III SA/Gd 212/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-05-18

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)., Stanowi to rażące naruszenie prawa...
w tym zakresie formułę ustawową, czego nie należy utożsamiać z rażącym naruszeniem prawa., Rozważając ten argument pamiętać należy, że pojęcia rażącego naruszenia prawa użytego...

I SA/Gl 132/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-11

RP stanowiące rażące naruszenie prawa poprzez ustanowienie w § 7 zaskarżonej uchwały, że burmistrz może uchylić się od skutków złożenia oświadczenia o umorzeniu...
. w sprawie zasad techniki prawodawczej ( Dz. U. Nr 100, poz. 908 ) stanowiącą rażące naruszenie prawa poprzez ustanowienie w § 5 ust. 3 zaskarżonej uchwały, iż ulgi...

III SA/Wr 905/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-25

jej z rażącym naruszeniem prawa, a mianowicie z art. 20 ust.1 u.s.g., art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów...
radnego i tym samym funkcję przewodniczącego rady, stanowi rażące naruszenie prawa, art. 20 ust 1 u.s.g i powoduje, że uchwały podjęte na sesji zwołanej przez osobę...

III SA/Kr 1116/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-01-19

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) - dalaj 'k.p.a.' nieostrego pojęcia 'rażące naruszenia prawa', tak w doktrynie jak i w orzecznictwie...
sądów administracyjnych, za rażące naruszenie prawa uznaje się pogwałcenie zasad ogólnych k.p.a. Uważa się przy tym, że o tym, czy miało miejsce rażące naruszenie prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100