Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

III SA/Wa 325/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-24

placówce., Minister Finansów podniósł, że pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' prezentowane jest zarówno w orzecznictwie, jak też w doktrynie. Jeden z poglądów stwierdza...
. W efekcie, w przypadku naruszenia przepisu prawa budzącego wątpliwości interpretacyjne wykluczone byłoby zaistnienie rażącego naruszenia prawa. Zdaniem Ministra Finansów...

II FSK 1579/10 - Wyrok NSA z 2012-02-24

następnie, że rażące naruszenie prawa przy wydaniu orzeczenia pierwotnego, tj. postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy z dnia 21 grudnia 2005 r., rzutuje...
. Odnosząc się do zarzutu braku zaistnienia przesłanki, jaką jest rażące naruszenie prawa, uzasadniającej stwierdzenie nieważności decyzji umarzającej postępowanie...

I SA/Wr 448/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-30

fizycznych. Ponadto organ nadzoru uznał, że rażące naruszenie prawa orzeczenia pierwotnego rzutuje bezpośrednio na rażącą wadliwość pozostawiającej to orzeczenie w obrocie...
odwoławczy stwierdził, że o wydaniu decyzji ostatecznej z rażącym naruszeniem prawa można mówić nie tylko wtedy, gdy w sposób pierwotny merytorycznie rozstrzyga ona określone...

II FSK 1863/13 - Wyrok NSA z 2015-08-05

ust. 1 oraz ust. 2-2b, art. 12 ust. 1 oraz ust. 3 u.p.d.o.f. Dyrektor IS wskazał przy tym, iż rażącym jest takie naruszenie prawa, w wyniku którego powstają skutki...
sprawie jest rozumienie użytego w art. 14 b § 5 pkt 2 o.p. w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r. pojęcia 'rażącego naruszenia prawa', które umożliwia organowi...

II FSK 243/11 - Wyrok NSA z 2012-09-14

decyzji zarzuciła:, 1) rażące naruszenie prawa procesowego, tj. art. 14b § 5 pkt 2 w zw. z art. 14b § 3, art. 14e Ordynacji podatkowej (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30...
czerwca 2007 r.), polegające na uchyleniu z urzędu interpretacji przedstawionej we wniosku Spółki;, 2) rażące naruszenie prawa procesowego, tj. art. 120 Ordynacji...

I SA/Rz 249/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-05

Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia 'rażącego naruszenia prawa...
, że tak rozumianemu pojęciu 'rażącego naruszenia prawa' należy nadać szersze znaczenie, niż ma ono w postępowaniu podatkowym unormowanym w dziale IV Ordynacji podatkowej...

I SA/Rz 250/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-05

. I SA/Rz 32/07 ('rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej to każde istotne i oczywiste naruszenie prawa, które występuje wtedy...
' postępowania podatkowego oznacza, że tak rozumianemu pojęciu 'rażącego naruszenia prawa' należy nadać szersze znaczenie, niż ma ono w postępowaniu podatkowym unormowanym...

II FSK 406/10 - Wyrok NSA z 2011-07-20

interpretacji poglądu odmiennego stanowiło 'rażące naruszenie prawa', o jakim mowa w art. 14b § 5 pkt 2 o.p. i tym samym zaistniały postawy do zmiany z urzędu postanowienia...
dokonały nieprawidłowej interpretacji pojęcia 'rażące naruszenie prawa' zawartego w art. 14b § 5 pkt 2 o.p. Skoro bowiem kwestia opodatkowania wynagrodzeń pozaetatowych...

II FSK 498/10 - Wyrok NSA z 2011-09-01

., Odnosząc się do przesłanki rażącego naruszenie prawa, zwrócił uwagę na jej tożsamość z pojęciem użytym w art. 247 § 1 pkt 3 tejże ustawy, statuującym jedną z przesłanek...
rażącego naruszenia prawa, nie należy traktować błędów w wykładni prawa, ale przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny. Przez pojęcie 'rażące naruszenie prawa...

I SA/Gl 1179/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-09

o podatku dochodowym od osób fizycznych, co skazuje na rażące naruszenie prawa., Po ponownym rozpoznaniu sprawy Główny Inspektor Kontroli Skarbowej stwierdził, że wniosek...
decyzja i jej skutki prawne, a nie poprzedzające ją postępowanie., Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych GIKS stwierdził, że 'rażące naruszenie prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100