Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 810/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-29

SKO w dniu [.....] 2013r. wydało opisaną na wstępie decyzję stwierdzającą nieważność własnej decyzji z dnia [.....] 2013r., gdyż zapadła z rażącym naruszeniem prawa...
, co stanowi przesłankę określoną przepisem art.156 § 1 pkt. 2 K.p.a., Rażącego naruszenia prawa organ upatruje w tym, że przyznanie A. L. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...

I OSK 1611/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. wbrew art. 8 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wbrew stanowisku wyrażonemu w uchwale...
na okres od 1 grudnia 2014 r. do 31 października 2015 r. jest wydana z rażącym naruszeniem prawa. Powołując się na orzecznictwo sądowoadministracyjne organ podkreślił...

II SA/Sz 500/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-29

Prokuratury Rejonowej złożył sprzeciw od decyzji Prezydenta, zarzucając jej rażące naruszenie prawa, tj. art. 107 § 1 i § 4 kpa, art. 8 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 2...
[...] r. w zaskarżonej części. Kolegium uzasadniło w decyzji, że o rażącym naruszeniu prawa nie można mówić, co do zasady, w przypadku wybrania jednej z wykładni...

II SA/Sz 499/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-08

Prokuratury Rejonowej złożył sprzeciw od decyzji Prezydenta, zarzucając jej rażące naruszenie prawa, tj. art. 107 § 1 i § 4 kpa, art. 8 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 i ust...
S. z dnia [...] r. w zaskarżonej części. Kolegium uzasadniło w decyzji, że o rażącym naruszeniu prawa nie można mówić, co do zasady, w przypadku wybrania jednej...

II SA/Bk 767/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-23

, która wprowadza jasny, obowiązujący de facto mocą autorytetu sposób rozumienia określonego przepisu - to aby uchronić się przed zarzutem rażącego naruszenia prawa polegającym...
z dnia [...] sierpnia 2014 r. w części dotyczącej rozstrzygnięcia zawartego w punkcie I.4 decyzji i zarzucił w tym zakresie rażące naruszenie prawa tj. przepisu art. 10 ust...

II SA/Bk 765/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-23

, która wprowadza jasny, obowiązujący de facto mocą autorytetu sposób rozumienia określonego przepisu - to aby uchronić się przed zarzutem rażącego naruszenia prawa polegającym...
Kodeksu postępowania administracyjnego, wniósł sprzeciw od decyzji z dnia [...] lipca 2014 r. i zarzucił temu rozstrzygnięciu rażące naruszenie prawa tj. przepisu art...

II SA/Bk 766/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-23

, która wprowadza jasny, obowiązujący de facto mocą autorytetu sposób rozumienia określonego przepisu - to aby uchronić się przed zarzutem rażącego naruszenia prawa polegającym...
i zarzucił w tym zakresie rażące naruszenie prawa tj. przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz...

II SA/Bk 768/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-23

, która wprowadza jasny, obowiązujący de facto mocą autorytetu sposób rozumienia określonego przepisu - to aby uchronić się przed zarzutem rażącego naruszenia prawa polegającym...
zawartego w punkcie I.4 decyzji i zarzucił w tym zakresie rażące naruszenie prawa tj. przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych...

I OSK 244/19 - Wyrok NSA z 2019-12-10

z kwalifikowanych wad wymienionych w art. 156 § 1 K.p.a., a w odniesieniu do przesłanki określonej w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. wskazało, że 'rażące naruszenie prawa' zachodzi wtedy...
ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem SKO decyzja Kolegium nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem rozbieżności w wykładni...

IV SA/Wr 628/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-04

. na podstawie art. 156 k.p.a., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Pismem z dnia 25 czerwca 2015 r. SKO zawiadomiło wnioskodawczynie o wszczęciu postępowania...
przesłanki skutkującej stwierdzeniem nieważności musi być oczywiste. Dalej podkreśliło, że odnosząc ten warunek do zarzutu rażącego naruszenia prawa, jako przesłanki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100