Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 2455/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-12

[...] czerwca 2016 r., że objęta wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzja [...] WINB z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] jest obarczona wadą rażącego naruszenia prawa...
, określoną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Organ podał, że w orzecznictwie sądowym dotyczącym pojęcia rażącego naruszenia prawa podkreśla się, że naruszenie prawa...

II OSK 1902/13 - Wyrok NSA z 2013-11-20

Budowlanego w T. oraz stwierdził, że nie było ono prowadzone z rażącym naruszeniem prawa., Postanowienie zapadło na tle następujących okoliczności faktycznych:, Postanowieniem...
o tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu na podstawie art...

II OSK 2166/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt III), nie wymierzył grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w H. (pkt IV) oraz przyznał adwokatowi R.G. od Skarbu...
ze stwierdzeniem, że miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązanie organu do niezwłocznego zakończenia postępowania poprzez wydanie decyzji administracyjnej...

VII SA/Wa 3001/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

argumentację zawartą we wniosku S. Ł. dotyczącą naruszenia art. 29 ust. 5 Prawa budowlanego z 1974 r., Dodatkowo podniosła, że skarżona decyzja została wydana z rażącym...
rażącego naruszenia prawa, której ustalenie skutkuje stwierdzeniem nieważności decyzji., Zdanie Wojewody omawiana decyzja Urzędu Dzielnicowego [...] z dnia [...] marca 1992...

II OSK 374/08 - Wyrok NSA z 2009-03-17

wątpliwości na tle sprawy, zatem to uchybienie nie ma cechy rażącego naruszenia prawa. Ponadto skarżący podniósł, że żądanie od inwestora przedłożenia oświadczenia o posiadanym...
stwierdzenia, że wady te mają charakter rażącego naruszenia prawa. Zdaniem Sądu I instancji świadczy to o braku właściwego rozpoznania sprawy. Obowiązkiem organu stwierdzającego...

VII SA/Wa 1291/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-09

- wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnił, iż rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. zachodzi wówczas, gdy istnieje oczywista sprzeczność...
naruszenie prawa. Obok oczywistego naruszenia prawa i charakteru przepisu, który został naruszony, jako kryterium rażącego naruszenia prawa winny być traktowane społeczno...

II OSK 168/21 - Wyrok NSA z 2021-07-01

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (pkt 1), że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2) i umorzył postępowanie w zakresie...
., nawet jednak w tym okresie obiektywnie błędne zachowanie organu nie miało cech rażącego naruszenia prawa., Skarżący wniósł skargę kasacyjną od opisanego wyżej wyroku, zaskarżając orzeczenie...

II OSK 155/21 - Wyrok NSA z 2021-07-01

pozwolenia na budowę (pkt 1), że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2) i umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania...
przez Starostę w przedmiocie wznowienia postępowania domagając się stwierdzenia, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, orzeczenia...

II OSK 124/21 - Wyrok NSA z 2021-08-26

zaskarżonego wyroku; 2. stwierdza, że Burmistrz Miasta N. T. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza...
. stwierdził, że Burmistrz Miasta N.T. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa;, III. w pozostałym zakresie...

VII SA/Wa 1654/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-28

jest mu również przywoływany przez Stronę pogląd przeciwny, jednak w sytuacji występowania rozbieżności w orzecznictwie nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa...
rażącego naruszenia prawa, przy czym organy nadzoru budowlanego obszernie odniosły się do omawianej kwestii. Trafnie [...] WINB wskazał, że czynności dotyczące rozruchu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100