Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 2029/13 - Wyrok NSA z 2013-12-05

(pkt 1 wyroku), stwierdził, że bezczynność Wójta Gminy U. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), wymierzył Wójtowi Gminy U. grzywnę w kwocie 1000 zł (jeden...
naruszeniem prawa oraz o nałożenie na Wójta Gminy U. grzywny. W uzasadnieniu skargi zarzuciła Wójtowi rażące naruszenie terminów do załatwiania sprawy i podejmowanie...

II OSK 1769/17 - Wyrok NSA z 2017-10-18

. - w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt z prawomocnym orzeczeniem; w pkt II stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w pkt III oddalił...
w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku; 2) stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3) przyznanie od organu na rzecz każdej...

VII SA/Wa 438/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-21

wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji DZZ, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, co zdaniem ROD potwierdzają wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego wydane...
, że przy wydaniu decyzji z 17 lutego 2020 r. nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Zdaniem ROD w sprawie zaistniały wszystkie przesłanki wypełniające wadę rażącego naruszenia prawa...

II OSK 2006/14 - Wyrok NSA z 2015-01-08

wodnych 1. uchyla zaskarżony wyrok w pkt. II. i III., 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. w pozostałej części skargę kasacyjną oddala...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa; wymierzył Wójtowi Gminy Gorlice grzywnę w kwocie 800 zł oraz zasądził od Wójta Gminy Gorlice na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem...

II SAB/Kr 159/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-14

prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy W. nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Burmistrza...
się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenia organowi grzywny w wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia...

IV SA/Wa 2749/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-09

I instancji do wniosku, że decyzja Prezydenta Miasta P. z [...] października 2014 r., znak: [...] wydana została z rażącym naruszeniem prawa., W odwołaniu strona skarżąca...
z czym decyzja DRZGW w P. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 10 k.p.a.;, 4. postępowanie zakończone zaskarżoną decyzją DRZGW w P. stanowi próbę...

IV SA/Wa 1471/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

z rażącym naruszeniem prawa decyzji administracyjnej, jako organ nadzoru, wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji, o czym strony...
rażące naruszenie prawa., Organ odwoławczy zgodził się z oceną organu I instancji odnośnie niekompletności złożonego przez skarżącą wniosku. Podał, że pismo Wójta Gminy...

VII SA/Wa 437/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-21

nieważności decyzji DRZGW z [...] listopada 2020 r., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, co jego zdaniem potwierdzają wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2020...
wskazywaną przez ROD wadą rażącego naruszenia prawa., ROD złożył odwołanie od powyższego rozstrzygnięcia, zarzucając naruszenie art. 7a § 1 pkt 1 k.p.a., poprzez...

II SA/Bk 53/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-04-09

, że w sprawie zakończonej decyzją z dnia [...] lipca 2007r. doszło do rażącego naruszenia prawa, w szczególności art. 8 k.p.a., albowiem organ oparł się na 'fałszywych wynikach...
przez Skarżącego okoliczności nie dają, w ocenie Kolegium, podstawy do przyjęcia, że w przedmiotowym stanie faktycznym organ dopuścił się rażącego naruszenia prawa...

II OSK 3065/18 - Wyrok NSA z 2019-12-04

nie jest obarczona wadą rażącego naruszenia prawa z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)., Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wniósł skarżący., Decyzją z dnia...
za wydaną z rażącym naruszeniem prawa. Z uwagi na znaczny upływ czasu od daty wydania decyzji przyznającej uprawnienia osobom uprawnionym, konstytucyjne zasady...
1   Następne >   +2   +5   +10   100