Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 1986/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

wskazał, że decyzja UP RP z dnia [...] maja, 2008 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa z uwagi na przyjęcie wniosków uczestnika o udzielenie praw ochronnych...
skarżącemu. Zdaniem skarżącego, decyzja o przyznaniu uczestnikowi ochrony prawnej, co najmniej została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż na jego rzecz...

VI SA/Wa 797/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-17

wniosku podniósł, że przedmiotowa decyzja z dnia [...] maja 2004 r., w świetle art. 156 § 1 pkt 2 i pkt 7 k.p.a. została wydana z rażącym naruszeniem prawa oraz zawiera...
wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. W ocenie wnioskodawcy rażącego naruszenia prawa organ dopuścił się dokonując zmiany istoty zgłoszonego znaku, czym naruszył...

II GSK 1457/14 - Wyrok NSA z 2015-09-08

[...] maja 2004 r., w świetle art. 156 § 1 pkt 2 i pkt 7 k.p.a. została wydana z rażącym naruszeniem prawa oraz zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. W ocenie...
wnioskodawcy rażącego naruszenia prawa organ dopuścił się dokonując zmiany istoty zgłoszonego znaku, czym naruszył art. 42 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach...

VI SA/Wa 1615/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-25

oraz zezwolenia na import wina SOWIETSKOJE IGRISTOJE z Ukrainy, z języka rosyjskiego na język polski nie może przesądzać o rażącym naruszeniu prawa, o którym mowa w art...
dowodu na rozprawie nie powinien być podstawą stwierdzenia rażącego naruszenia prawa zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Wyjaśnił jednak, że zgodnie z protokołem rozprawy...

VI SA/Wa 1626/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-04

jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa. Wnioskodawca podniósł, iż ww., postanowienie zostało mu doręczone w dniu [...] maja 2016 r., brak doręczenia postanowienia...
stronie postępowania wnioskodawca uznał za rażące naruszenie prawa. Ponadto we wniosku zarzucono, iż Urząd Patentowy poprzez niezapewnienie wnioskodawcy, jako stronie...

VI SA/Wa 1564/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-12

wydana z rażącym naruszeniem prawa, co spowodowało konieczność usunięcia jej z obrotu prawnego., W skardze złożonej do tut. Sądu, skarżąca zarzuciła zaskarżonej w zakresie...
a przez to stanowi rażące naruszenie prawa i powoduje, że zaskarżona decyzja jest dotknięta wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 kpa;, 2) naruszenie...

VI SA/Wa 2034/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-22

oraz rażącym naruszeniem prawa, co wyczerpuje przesłanki art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Ponadto w uzasadnieniu wnioskodawca stwierdził, że decyzja, której stwierdzenia nieważności...
, tj. czy wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa), lub spełnienia innych przesłanek określonych w art. 156 § 1 kpa...

VI SA/Wa 2033/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

niezgodności z prawem, tj. czy wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa), lub spełnienia innych przesłanek określonych w art. 156...
kwestionowanej decyzji a organ dokonujący nadzoru nie jest uprawniony do czynienia samodzielnych ustaleń dotyczących stanu faktycznego. Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie...

VI SA/Wa 2032/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa), lub spełnienia innych przesłanek określonych w art. 156 § 1 kpa. Postępowanie takie ma odrębną podstawę prawną...
nie jest uprawniony do czynienia samodzielnych ustaleń dotyczących stanu faktycznego. Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie prawa, które zaważyło na treści decyzji a katalog wad...

VI SA/Wa 1514/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-28

stwierdzić, iż zaskarżona rejestracja dotknięta jest wadą nieważności - nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa. Zakres postępowania przed Urzędem ograniczony jest do stwierdzenia...
istnienia przesłanek rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 K.p.a. i z tego względu w jego zakres nie wchodzi ocena skutków każdego naruszenia prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   50