Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 1931/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-07

Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdził, że orzeczenie Urzędu do Spraw Wyznań z dnia [...] maja 1961 r. wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu...
stwierdzenia, iż orzeczenie Urzędu do Spraw Wyznań z dnia [...] maja 1961 r. wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa, bowiem okoliczność, że przedmiotowa nieruchomość...

I SA/Wa 189/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-20

zaskarżona decyzja Wojewody [...] wydana została z rażącym naruszeniem prawa i pozostaje w sprzeczności z art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa...
dla społeczności gminy A. z przeznaczeniem na pochówki [...], jest rażącym naruszeniem prawa., Następnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia...

I SA/Wa 1515/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-12

, a więc tym samym Skarb Państwa nie mógł nim dysponować. W związku z powyższym decyzja Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
pkt 1 ustawy, a tym samym została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Stosownie do art. 156 § 2 Kpa nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1...

I SAB/Wa 190/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania...
, stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszenia prawa, orzeczenie o przyznaniu od Komisji [...] na rzecz skarżącej sumy pieniężnej...

I SAB/Wa 206/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-21

z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność Wojewody [...] miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Wojewodzie [...] grzywnę w wysokości [...] złotych...
zarzucił Wojewodzie przekroczenie terminu do wydania decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa oraz podejmowanie przez organ czynności, które nie doprowadziły...

I SA/Wa 622/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-24

się, że rażące naruszenie prawa będzie miało miejsce w sytuacji, gdy w stanie prawnym niebudzącym wątpliwości co do jego zrozumienia zostaje wydana decyzja, która treścią...
Warszawa 1996, s. 716-721). Oznacza to, że rażące naruszenie prawa jest kwalifikowaną postacią naruszenia prawa i utożsamianie tego pojęcia z każdym, nawet oczywistym...

I SA/Wa 683/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-21

być stwierdzenie jej wydania z rażącym naruszeniem prawa (jednak, z innych przyczyn, niż wskazywał wnioskodawca w postępowaniu sygn. [...]). Oczywiście w tym zakresie...
, aby organ mógł wydać decyzję na podstawie art. 158 § 1 Kpa. Jeżeli chodzi o podstawę do stwierdzenia nieważności w postaci rażącego naruszenia prawa (art. 156 § 1 pkt 2 Kpa...

I SAB/Wa 17/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-29

do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich dopuściła się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Komisji...
o wszczęcie postępowania regulacyjnego; 3) stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Regulacyjną miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 4...

II OSK 2198/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

dowodowego Minister przyjął wówczas, że wskazane decyzje wydane z rażącym naruszeniem prawa, nie wywołały nieodwracalnych skutków prawnych., Po wydaniu przez Ministra decyzji...
. W ocenie Ministra, wydana z rażącym naruszeniem prawa decyzja z dnia [...] grudnia 2008 r. nie wywołała nieodwracalnych skutków prawnych., Po rozpoznaniu wniosku o ponowne...

II OSK 1955/18 - Wyrok NSA z 2019-07-25

decyzji z dnia 28 maja 2013 r. rażąco naruszono ww. art. 33a ust. 1 ww. ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. nie można się zgodzić. Rażące naruszenie prawa zachodzi w przypadku...
na podstawie przepisów prawa, których stosowanie wymaga złożonego procesu wykładni. Odmienna wykładnia konkretnego przepisu prawa nie stanowi zatem rażącego naruszenia prawa...
1   Następne >   +2   +5   10