Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

IV SA 472/95 - Wyrok NSA z 1996-10-30

i Leśnictwa wniósł o jej oddalenie i podtrzymał stanowisko o rażącym naruszeniu prawa, polegającym na wadliwym obliczeniu opłat., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...
z rażącym naruszeniem prawa (...) nie doliczona została (...) opłata za sumę metali ciężkich (...)'. Ograniczając się do takiego stwierdzenia, organ wyższego stopnia uznał...

IV SA 90/89 - Wyrok NSA z 1989-05-19

Piwowarskich. Należy stwierdzić, iż udzielone St. S. pozwolenie na budowę zostało wydane z rażącym naruszeniem przepisu art. 3 prawa budowlanego. Stwierdza się ponadto...
1988 r., złożył sprzeciw od wymienionej decyzji, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności, gdyż została wydana z rażącym naruszeniem prawa. , Jeżeli przedstawione Naczelnemu...

IV SA 522/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

ono 'wydane z rażącym naruszeniem prawa oraz przepisów Kpa' /pismo z dnia 19 stycznia 1989 r., nadane w dniu 23 stycznia 1989 r./. , Prezes Wyższego Urzędu Górniczego...
uwzględnić i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdzić nieważność decyzji z przyczyny określonej w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa...

II SA 782/81 - Wyrok NSA z 1981-12-08

wznowienia postępowania podlega stwierdzeniu nieważności z mocy art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, jako wydana z rażącym naruszeniem prawa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...
postępowania nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, co skutkować musiało stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy z dnia 18...

IV SA 904/89 - Wyrok NSA z 1989-12-21

. Minister stwierdził dalej, że zaskarżona decyzja 'jest zasadna', albowiem nie stwierdzono, by została wydana z rażącym naruszeniem prawa bądź bez podstawy prawnej /art...
, a zwłaszcza Naczelnik Gminy i Miasta w K.D., nadużyły swoich uprawnień. Z rażącym naruszeniem prawa nie tylko nie dopełnił on obowiązku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości...

IV SA 339/89 - Wyrok NSA z 1989-05-26

rażącego naruszenia prawa w takim rozumieniu, jakie przyjęto w komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego /Warszawa 1985, str. 237, pkt 5 in fine/. , Naczelny Sąd...
z naruszeniem uzasadnionych interesów Leszka S., to stwierdzenie nieważności tej decyzji z przyczyny rażącego naruszenia prawa znajduje pełne uzasadnienie. Decyzja...

IV SA 859/87 - Wyrok NSA z 1988-01-21

rażące naruszenie prawa, w szczególności art. 16 par. 1 i art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa - wniósł o jej uchylenie na podstawie art. 207 par. 1 i 2 Kpa. Prokurator wskazał...
kwalifikowanego naruszenia prawa, bez naruszania stanu wynikającego z części decyzji administracyjnych zgodnych z prawem. , Z podanych wyżej przyczyn skargę Prokuratora...

IV SA 1439/95 - Wyrok NSA z 1997-06-06

korzysta. Przytaczając treść przepisów prawa wodnego oraz komentarz do tej ustawy, strona skarżąca jest zdania, że nastąpiło rażące naruszenie przepisu art. 2 i art. 56...
opłat nie tylko nie było obarczone rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, lecz było całkowicie zgodne z obowiązującym prawem...

SA/Gd 1798/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-06-13

terytorialnym jest, zdaniem Sądu, rażącym naruszeniem prawa., Mając powyższe na względzie, Naczelny Sąd Administracyjny na mocy art. 207 par. 5 Kpa w związku z art. 216a Kpa i art...
Uchwała w sprawie zmiany statutu miasta i gminy, wprowadzająca przepis, który pozbawia osoby spoza rady wchodzące w skład komisji prawa głosowania na posiedzeniach...

III SA 439/95 - Wyrok NSA z 1995-08-30

8 marca 1990 r. Naruszenie to w okolicznościach rozpoznawanej sprawy należy uznać za rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa., W tym stanie rzeczy...
., doręczonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 21 grudnia tego roku, stwierdził, że uchwała Rady z dnia 23 września 1994 r. nie narusza prawa., Kolegium Regionalnej Izby...
1   Następne >   +2   4