Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Wa 225/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-27

w decyzji, czy została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) ograniczenie się przez organ do zmiany ustaleń faktycznych stanowiących podstawę...
prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Cytowany przepis reguluje instytucję samokontroli, której celem...

IV SA/Po 509/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-24

k.p.a. za przesłankę nieważności decyzji uważa się sytuację gdy została ona wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Z rażącym naruszeniem prawa...
naruszenie prawa jest więc oczywiste, wyraźne, bezsporne. Rażące naruszenie prawa zachodzi zatem gdy treść rozstrzygnięcia pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią przepisu...

II SAB/Po 162/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-16

prawomocności oraz akt sprawy; II. stwierdza, że Wojewoda dopuścił się bezczynności; III. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. przyznaje...
przez organ administracji publicznej rozpoznający skargę w pierwszej instancji, stwierdzenie, że bezczynność Wojewody miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, orzeczenie...

II SAB/Po 167/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-16

prawomocności oraz akt sprawy; II. stwierdza, że Wojewoda dopuścił się bezczynności; III. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. przyznaje...
rozpoznający skargę w pierwszej instancji, stwierdzenie, że bezczynność Wojewody miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, orzeczenie o istnieniu obowiązku organu...

II SAB/Po 188/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-16

prawomocności oraz akt sprawy; II. stwierdza, że Wojewoda dopuścił się bezczynności; III. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. przyznaje...
publicznej rozpoznający skargę w pierwszej instancji, stwierdzenie, że bezczynność Wojewody miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, orzeczenie o istnieniu obowiązku...

II SAB/Po 159/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-14

, II. stwierdza, że Wojewoda dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu powyższego wniosku, III. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
, że bezczynność Wojewody miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, orzeczenie na podstawie art. 149 § 1b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Po 1407/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-12-02

[...] 'przez wzgląd na rażące naruszenie przez organ I instancji prawa, konieczne było uchylenie zaskarżonej przez bezrobotną decyzji i orzeczenie o istocie sprawy'., W skardze...
prawa Naczelny Sąd Administracyjny wypowiadał się wielokrotnie i raczej w jednolity sposób. Tytułem przykładu warto przytoczyć następujące tezy: 'Rażące naruszenie prawa...

III SAB/Gl 142/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-12

otrzymania akt sprawy; 3) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4) zasądza od organu na rzecz strony skarżącej kwotę [...] zł (słownie...
odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi;, 2. orzeczenie, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

IV SAB/Po 2/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-07

Wojewody nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. zasądza od Wojewody na rzecz P. C. kwotę [...]zł ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...
. 149 § la p.p.s.a. bezczynności Wojewody z rażącym naruszeniem prawa,, 5) orzeczenie na podstawie art. 149 § 1 b p.p.s.a. o istnieniu obowiązku organu do wydania decyzji...

IV SAB/Wa 1540/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-16

, o której mowa w punkcie 2 nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącej 'S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością' spółki...
, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, mimo że będą podstawy do umorzenia postępowania sądowego w zakresie dotyczącym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100