Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 651 Sprawy funduszy emerytalnych X

II GSK 35/07 - Wyrok NSA z 2007-06-14

lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia interesu członków funduszu organ nadzoru może nałożyć na towarzystwo depozytariusza...
rozważań jest jeszcze i to, że w omawianym art. 204 ust.9 ustawy o oiffe kwalifikowana postać nieprawidłowości może polegać bądź na rażącym naruszeniu prawa bądź na rażącym...

VI SA/Wa 1659/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-19

sprawy., Skarżąca Spółka w złożonym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy domagała się uchylenia decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa tj.:, 1. art. 68 ust. 1...
Administracyjnego w Warszawie, skarżąca Spółka domagała się stwierdzenia nieważności obu omówionych wyżej decyzji KNUiFE jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa, zaś w przypadku...

III SA/Wr 214/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-17

naruszeniem prawa, to znaczy, że stwierdzone tą decyzją prawo lub zobowiązanie jest inne od stwierdzonego i dlatego to wadliwe stwierdzenie podlega 'unieważnieniu'. Chociaż...
było decyzją, to jej 'unieważnienie', chociaż odnosi się do decyzji 'unieważnionej', to przecież odnosi się także, a nawet przede wszystkim, do prawa lub obowiązku poprzednio...

III SA/Wr 213/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-16

skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie, albo wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, to znaczy, że stwierdzone tą decyzją prawo...
się do decyzji 'unieważnionej', to przecież odnosi się także, a nawet przede wszystkim, do prawa lub obowiązku poprzednio stwierdzonego. 'Dotyczy' więc przedmiotu o którym mowa...

III SA/Wr 212/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-16

lub z rażącym naruszeniem prawa, to znaczy, że stwierdzone tą decyzją prawo lub zobowiązanie jest inne od stwierdzonego i dlatego to wadliwe stwierdzenie podlega 'unieważnieniu...
stwierdzone było decyzją, to jej 'unieważnienie', chociaż odnosi się do decyzji 'unieważnionej', to przecież odnosi się także, a nawet przede wszystkim, do prawa lub obowiązku...

II GSK 150/05 - Wyrok NSA z 2005-10-03

w działalności G. OFE prawidłowo nie zostały zakwalifikowane jako rażące naruszenie prawa. Z tej przyczyny - zdaniem Sądu - należy uznać, iż Komisja w pełni zasadnie...
. W skardze wniesiono o uchylenie obu decyzji KNUiFE jako wydanych z naruszeniem przepisów prawa materialnego, tj. art. 134 ust. l pkt 3 ustawy - poprzez jego błędną...

II GSK 379/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

. Strona skarżąca w podstawach skargi kasacyjnej wskazała naruszenie prawa materialnego i procesowego (art. 174 pkt. 1 i 2 p.p.s.a.)., Naruszenia prawa materialnego...
naruszenia prawa (art. 208 ust. 9 ustawy). Przed zastosowaniem kary pieniężnej organ nadzoru tymczasem ustalił zakres naruszeń oraz wezwał skarżącego do zaniechania praktyki...

VI SA/Wa 841/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-17

KNUiFE, zarzucając jej naruszenie prawa materialnego, tj. art. 134 ust. 1 pkt 3 ustawy - poprzez jego błędną wykładnię, oraz naruszenie przepisów postępowania...
prowadzona jest - zdaniem organu - nadal z naruszeniem prawa oraz interesu członków Funduszu. Komisja wskazała, iż wymierzając karę pieniężną w wysokości 200.000,- zł...

VI SA/Wa 1771/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-30

w przedmiocie naruszenia przez skarżącego wskazanych wyżej przepisów prawa, a to w następstwie pobierania przez skarżącego opłaty w wysokości 4% najniższego wynagrodzenia...
swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie, iż pobieranie opłat zakwestionowanych przez organ nadzoru nie stanowiło naruszenia prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

VI SA/Wa 1773/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-26

na skarżące [...] Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. karę pieniężną w wysokości 90.000zł tytułem sankcji za potwierdzony przypadek naruszenia prawa i niezastosowanie...
ją decyzję z [...] kwietnia 2004r., organ administracji nie dopuścił się zarówno naruszenia przepisów prawa materialnego wskazanych w ustawie z dnia [...] sierpnia 1997 r...
1   Następne >   2