Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 870/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów o udostępnienie informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie...
jest dopuszczalne, a tym samym jest ono skuteczne i wiąże Sąd., W myśl zaś art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 przywołanej wyżej ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SA/Wa 1988/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-14

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - A. S. przedmiotem swojej skargi...
.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych...

II SA/Wa 325/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-23

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji postanawia - umorzyć postępowanie. W dniu [...] lutego 2008 r. E. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie do § 2 powołanego artykułu postanowienie o umorzeniu...

II SA/Wa 1360/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-06

odmowy przeprowadzenia kwerendy archiwalnej i udostępnienia dokumentów dotyczących J. S. postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
. Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie...

II SA/Wa 937/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-16

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów postanawia 1. umorzyć postępowanie w sprawie 2. zwrócić R. S. ze środków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 200 zł...
administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu...

II SA/Lu 47/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-02-13

Pamięci Narodowej w L. z dnia [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. W dniu [...] stycznia 2019 r. wpłynęła do Sądu...
zaś art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie...

II SAB/Lu 44/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-07-24

informacji postanawia: umorzyć postępowanie. W dniu 13 czerwca 2019 r. do Sądu wpłynęła skarga J. B. na bezczynność Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni...
1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą...

II SAB/Wa 170/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-31

[...] marca 2009 r. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze organizacji społecznej postanawia 1. umorzyć postępowanie w sprawie, 2. zasądzić od Prezesa...
potwierdzenie odbioru w aktach sprawy). W związku z powyższym organ wniósł o umorzenie niniejszego postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...

II SA/Wa 2042/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-11

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów postanawia umorzyć postępowanie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie W dniu 14 lutego 2011 r. z Urzędu Stanu...
pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

II SA/Wa 115/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-26

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia statusu pokrzywdzonego...
, decyzją z dnia [...] września 2007 r. nr [...] uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie pierwszej instancji jako bezprzedmiotowe., W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   10