Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Gl 339/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-12

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Decyzją z dnia (...) r...

I SA/Wa 1363/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-26

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Ministra Inwestycji i Rozwoju na rzecz Skarbu Państwa - Prezydenta [...] i Miasta...
postępowania., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego wobec dokonania przez organ autokontroli na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia, 30...

II SA/Kr 1106/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-28

niejawnym sprawy ze skargi J. D. i P. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 30 kwietnia 2009 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
administracyjnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić skarżącym wniesiony w sprawie wpis w kwocie 200 (dwieście) zł. W piśmie z dnia 7 lipca 2009 r...

I SA/Wa 596/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-15

o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącego pisma z [...] listopada 2021 r, znak: [...], zawierającego informację o umorzeniu z mocy prawa postępowania administracyjnego...
, że w konsekwencji powyższego, pismem z 15 listopada 2021 r. znak: [...]. poinformowano strony o umorzeniu z mocy prawa postępowania administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia...

I SA/Wa 148/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-08

2021 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Rozwoju i Technologii decyzją...
własność F. S. i B. K. (w decyzji wskazanej jako B. K.) i umorzył postępowanie przed organem wojewódzkim., W uzasadnieniu powyższej decyzji Minister Rozwoju...

I OSK 1589/15 - Wyrok NSA z 2017-05-05

z dnia 1 sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 30 stycznia...
2015 r. sygn. akt I SA/Wa 2966/14 oddalił skargę M.T. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...

I OSK 1549/17 - Wyrok NSA z 2019-04-12

Sołeckiej Wsi [...] i Sołtysa Wsi [...] na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla...
[...] lipca 2015 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego odwołania Radcy Sołeckiej od decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia [...] maja 2010 r...

II SA/Gd 538/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-10-06

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. C. i S. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 lipca 2009 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej doprowadzenia budynku do stanu używalności postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić skarżącym A. C. i S. C. solidarnie...

IV SA/Wa 344/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-10

2010 roku wydanej w sprawie o sygn. [...] o umorzeniu postępowania z wniosku I. J. o wydanie w trybie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1...
Trybunału, o którym mowa w art. 190 ust. 1 Konstytucji RP, a zatem nie posiada mocy powszechnie obowiązującej, o tyle oparcie ocenianej decyzji o umorzeniu postępowania...

II SA/Bk 322/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-08-29

postanowienia o umorzeniu postępowania, w następujących przypadkach:, Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;, W razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania...
;, Gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., Umorzenie postępowania w pierwszej instancji oznacza zawsze umorzenie postępowania sądowo...
1   Następne >   +2   +5   +10   100