Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Kr 958/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-26

czerwca 2019 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego skargę oddala Postanowieniem nr [...] z dnia 2 kwietnia 2019 r., znak: [...], Powiatowy...
Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat Grodzki, po rozpatrzeniu wniosku zobowiązanych M. L. i J. B. z dnia 26 kwietnia 2018 r. odmówił umorzenia postępowania...

I SA/Kr 2792/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-06-16

Skarbowego w [...] odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego toczącego się wobec skarżącego w oparciu o tytuły wykonawcze wystawione w dniu 25 XI 1997 r. przez Urząd...
celnych., Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego z dnia [...] 2002 r. złożony przez skarżącego opierał się na podstawie z art. 59 par. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17...

II SA/Kr 1261/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-03-16

Mieszkaniowej w K. z dnia 11 kwietnia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzającą je postanowienie...
C. K., utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Oddziału Terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w G. z dnia [...] listopada 2001r. w sprawie umorzenia postępowania...

II SA/Gd 669/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-24

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 18 czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki oddala skargę. A. M. i T...
., utrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej jako 'PINB') z dnia 21 stycznia 2020 r., o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

II SA/Go 905/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-27

Rejonowego na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę. II SA/Go 905/13...
. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej określanego dalej jako 'k.p.a.') - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego umorzył postępowanie egzekucyjne wszczęte...

II SA/Bd 938/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-01-26

w [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego zajęcia stanowiska przez wierzyciela postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. II...
PPIS pismem z dnia [...] kwietnia 2021 r., J. S. złożyła zażalenie na postanowienie PPIS z dnia 22 kwietna 2021 r., domagając się umorzenia postępowania egzekucyjnego...

II SA/Bk 485/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-22

. w B. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego...
umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec wnoszącego zażalenie na podstawie tytułu wykonawczego z [...] września 2021r. wystawionego przez organ I instancji...

II SA/Bd 68/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-11

w celu przymuszenia postanawia umorzyć postępowanie. Wyższa Szkoła [...] w [...] wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na postanowienie...
w związku z utratą statusu pracodawcy przez Wyższą Szkołę [...]. W następstwie organ egzekucyjny w dniu [...] postanowieniem nr rej. [...] umorzył postępowanie...

II SA/Go 903/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-27

Rejonowego na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę. Powiatowy...
( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej określanego dalej jako 'k.p.a.') - umorzył postępowanie egzekucyjne wszczęte przez Kierownika Urzędu Rejonowego...

II SA/Kr 1192/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-26

. z dnia 16 lipca 2013 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu...
przez M. K. wykonanie obowiązku wynikającego z decyzji z 22 września 2011 r., W takiej sytuacji w dniu 15 marca 2013 r. M. K. złożył wniosek o umorzenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100