Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Łd 1096/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-02-09

. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania administracyjnego...
wniosku J. K., odmówił mu umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 3 na kancelarię komorniczą...

II SA/Kr 958/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-26

czerwca 2019 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego skargę oddala Postanowieniem nr [...] z dnia 2 kwietnia 2019 r., znak: [...], Powiatowy...
Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat Grodzki, po rozpatrzeniu wniosku zobowiązanych M. L. i J. B. z dnia 26 kwietnia 2018 r. odmówił umorzenia postępowania...

II SA/Po 112/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-08-05

Stanowisko organu administracji publicznej w zakresie niezasadności wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego powinno być wyrażone przez wydanie decyzji...
merytorycznej. Żaden przepis prawa, w tym art. 105 Kpa, nie daje podstaw do wydania decyzji ani postanowienia o odmowie umorzenia postępowania. Decyzja o odmowie umorzenia...

II OSK 660/13 - Wyrok NSA z 2014-09-26

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2012 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
[...] marca 2012 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji wskazał, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego...

IV SA/Po 623/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-23

Cofnięcie przez inwestora wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę prowadzi do obligatoryjnego umorzenia postępowania...
umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Wojewody Wielkopolskiego na rzecz skarżącej M. M. S. kwotę 500 zł (pięćset złotych...

II SA/Ke 207/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-08-12

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę. II SA/Ke 207/08, UZASADNIENIE, Postanowieniem z dnia 14...
15.01.2008r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. [...] w [...] wszczętego...

II OSK 822/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-04

w Łodzi z dnia 19 września 2008 r., Nr [...] (znak: [...]) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku postanawia...
: oddalić skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 25 lutego 2009 r. sygn. akt II SA/Łd 64/09 umorzył postępowanie sądowoadministracyjne...

II SA/Kr 511/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-23

r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze A.W. i K.W. na decyzję Wojewody z dnia 11 stycznia 2011 roku, znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie...

II SA/Gd 669/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-24

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 18 czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki oddala skargę. A. M. i T...
., utrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej jako 'PINB') z dnia 21 stycznia 2020 r., o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

II SA/Wr 150/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-03

. na decyzję Wojewody D. z dnia [...] stycznia 2020 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych...
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia J. J...
1   Następne >   +2   +5   +10   100