Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 1900/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-24

należało umorzyć postępowanie za względu na jego bezprzedmiotowość, nadmieniając również, iż z orzecznictwa NSA w tej materii wynika, że w przypadku bezprzedmiotowości należy...
orzec umorzenie postępowania. W tej sytuacji, zdaniem 'S.', postanowienia o odmowie dopuszczenia 'S.' do udziału we wskazanych postępowaniach naruszają przepis art. 105 §...

VI SA/Wa 1906/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-23

Wartościowych i Giełd z dnia [...] lipca 2005 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Zaskarżonym...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z dnia [...] lipca 2005r. Nr [...], Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) umorzyła postępowanie...

VI SA/Wa 3032/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-25

niejawnym sprawy ze skargi J. F. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z [...] września 2015 r. Nr. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia...
umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie; Skarżący - J. F. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję...

VI SA/Wa 319/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-17

banku postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe 2. zwrócić Gminie [...] kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi Pismem z 24 stycznia...
o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Zgodnie z art. 60 Ppsa skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna...

VI SA/Wa 520/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-17

banku postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe 2. zwrócić Gminie [...] kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi Pismem z 6 lutego 2020...
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Zgodnie z art. 60 Ppsa skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd...

VI SA/Wa 433/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-17

działalności banku postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe 2. zwrócić Gminie [...] kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi Pismem z 28 stycznia...
o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Zgodnie z art. 60 Ppsa skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna...

VI SA/Wa 462/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-05-21

postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącej - G. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych, uiszczoną tytułem wpisu od skargi. Pismem z 30 stycznia 2020 r. G...
. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej: 'Ppsa') sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Zgodnie z art. 60 Ppsa skarżący może cofnąć...

VI SA/Wa 354/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-05-08

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Pismem z 24 stycznia 2020 r. G. (dalej: 'skarżąca') wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję...
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Zgodnie z art. 60 Ppsa skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd...

VI SA/Wa 2352/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-12

postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę 3600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi. Pismem z 15...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej: 'Ppsa') sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

II GZ 455/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-13

. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej cyt. jako: p.p.s.a.) umorzył postępowanie ze skargi [B.] S.A. w W. (obecnie: [A.] S.A. w W., dalej: skarżąca, Spółka) na decyzję...
specjalistycznych funduszy inwestycyjnych, nadania decyzji natychmiastowej wykonalności oraz umorzenia postępowania w sprawie nałożenia kary administracyjnej w zakresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   60