Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 549/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-22

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżone postanowienie; 2) orzeka, że uchylone...
być [...] ) o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych nr [...] oraz [...] - zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy...

I SA/Gl 587/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-22

[...] nr [...] w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. umorzył postępowanie...
egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego Nr [...] przeciwko panu J. M. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na podstawie art. 59 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 17...

I SA/Gl 1106/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego uchyla zaskarżone postanowienie. Postanowieniem z dnia...
[...][...] Urzędu Skarbowego w B., dalej organ egzekucyjny, z dnia [...] Nr [...] w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

III SA/Wr 687/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-16

Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego i odmowa zwrotu wyegzekwowanej należności celnej oddala...
odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego i zwrotu wyegzekwowanej należności celnej, uchylił to postanowienie w całości i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji...

III SA/Wa 1270/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-14

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżone...
2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego zarzuty te uznał za niezasadne., Ponadto, odrębnym pismem z 5 grudnia 2012 r. Skarżąca wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

I SA/Po 775/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-24

[...] r. nr [...], w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego., , , , , oddala skargę., , , Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając jako organ egzekucyjny...
, zobowiązani pismem z dnia [...] wskazali, że ich pismo z dnia [...] stanowi żądanie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Dyrektor Izby Skarbowej pismem z dnia...

I SA/Po 688/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-19

w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych uchyla zaskarżone...
postanowienie Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [...] z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] i umarzające w całości postępowanie w sprawie umorzenia postępowania...

II FSK 2745/12 - Wyrok NSA z 2014-05-28

Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 9 lutego 2012...
w Krakowie z dnia 29 lipca 2011 r. w przedmiocie umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie wniosku Spółki o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jak wskazano...

I SA/Ol 435/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-07-12

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz uchylenia czynności egzekucyjnych oddala skargę N. Sp. j...
Skarbowej z dnia '[...]' r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz uchylenia czynności egzekucyjnych., Z uzasadnienia poddanego kontroli Sądu...

I SA/Rz 360/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-12-20

z dnia [...] czerwca 2005r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania - oddala skargę - Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia [...].01.2005r. zn...
. [...] na wniosek Z. J. z dnia 10.12.1998r. uzupełniony oświadczeniem z dnia 19.06.2001 r. i wyjaśnieniami z dnia 21.06.2001r. -w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100