Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 2183/16 - Wyrok NSA z 2017-08-23

. z o.o. w [...] na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] 2016 roku, nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1/ oddala skargę kasacyjną...
Przemysłu Mięsnego ... Sp. z o.o. w ... i uchylił decyzję ... Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w ... z dnia ... 2016 r. w przedmiocie umorzenia postępowania., W uzasadnieniu...

II OSK 1469/05 - Postanowienie NSA z 2006-11-30

. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przeznaczenia do zalesienia gruntów rolnych postanawia umorzyć postępowanie kasacyjne II OSK 1469/05...
podlega umorzeniu., Zgodnie z brzmieniem art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270...

II SA/Lu 621/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-06

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie scalenia gruntów postanawia I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić H. S. kwotę 200...
też - na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. - postępowanie należało umorzyć., W związku z cofnięciem skargi należało jednocześnie - na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a....

II SA/Lu 725/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. O. i J. O. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie...
scalenia gruntów p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. K. O. i J. O. wnieśli wspólnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję...

II SA/Rz 932/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-17

postępowania odwoławczego - postanawia - I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; II. zwrócić stronie skarżącej Fundacji [...] z siedzibą w W. kwotę 200 zł (słownie: dwieście...
Odwoławczego z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] wydaną w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., Zarządzeniem z dnia 27 grudnia 2016 r. wyznaczony został termin...

II OSK 1912/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

W. P. na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
od decyzji zawieszającej zatwierdzenie zakładu przetwórstwa mięsno-rybnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić W. P. ze środków budżetowych...

IV SA/Wa 1957/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-28

prawa polegających na niezatwierdzeniu przez Prezydenta [...] Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić ze środków...
o umorzenie postępowania wskazując, iż stało się one bezprzedmiotowe., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z dnia 30...

II OSK 786/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia [...] lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia...
: umorzyć postępowanie kasacyjne. Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 940/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę S. K. na postanowienie...

II SA/Rz 1357/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-07-17

[...] października 2013 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] (dalej: SKO lub Kolegium) z dnia [...] października 2013 r. nr [...] o umorzeniu postępowania odwoławczego, którą wydano w następującym...

II SA/Wr 795/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-14

. sprawy ze skargi W. P. działającego pod firmą [...] na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z poźn. zm.), umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w K. z dnia [...] r. nr [...]zawieszającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100