Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Łd 17/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-05

Skarbowego o umorzenie postępowania egzekucyjnego., Odnośnie żądania zwrotu wyegzekwowanych kwot podał, że do dziś nie otrzymał od organu egzekucyjnego dokumentów będących...
egzekucyjnym w administracji, uzasadniająca umorzenie postępowania egzekucyjnego., Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi uprawomocnił się 3 września 2009 r...

II SA/Bk 555/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-05-19

Przed WSA nie mogą się toczyć sprawy w tym samym przedmiocie i między tymi stronami - w związku z zaistnieniem powyższej sytuacji - należy umorzyć postępowanie w sprawie...
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe w niniejszej sprawie Z uwagi na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...

II SA/Wa 379/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-27

decyzji w sprawie umorzenia postępowania postanawia - umorzyć postępowanie - Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo, o postępowaniu...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie do § 2...

III SA/Wr 535/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-12-13

., sygn. akt III SAB/Wr 117/20, postanawia: I umorzyć postępowanie; II zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis sądowy od skargi w kwocie 200 (dwieście) złotych. Pismem z 28...
skarżąca cofnęła skargę i wniosła o umorzenie postępowania oraz o zwrot uiszczonego wpisu sądowego od skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył...

VI SA/Wa 1468/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-13

Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 czerwca 2009 r. sygn. akt VII Sa/Wa 442/09 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy finansowania kosztów leczenia...
postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Skarżący - E. B., reprezentowany przez syna P. B., pismem z dnia 7 czerwca 2010 r...

II SA/Lu 625/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-11

za niewykonanie orzeczenia sądu w sprawie II SAB/Lu 15/13 dotyczącej nierozpoznania wniosku o wznowienie postępowania w sprawie usług opiekuńczych - w zakresie wniosku o umorzenie...
postępowania postanawia: umorzyć postępowanie. W dniu 15 lipca 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wpłynęła skarga T. W. na bezczynność Wójta Gminy...

VII SA/Wa 1849/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-07

SA/Wa 1437/12 w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia 15 lipca 2015 r...
. umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty P. z dnia [...] września 2010 r., Nr [...], tym samym wykonał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...

III SA/Wr 143/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-05-14

1049/19 postanawia: I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić skarżącemu kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi. Pismem z 11 maja 2020 r. skarżący...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm. - dalej: p.p.s.a.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeśli skarżący skutecznie...

II SA/Bd 636/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-10-18

134/05 postanawia: umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 15 czerwca 2012 r. A.J.-Ś. wniosła skargę o ukaranie Państwowego [...] Inspektora Sanitarnego w [...] w związku...
administracyjnymi ((Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zwanej w skrócie 'p.p.s.a.)Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:, 1) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...

II SA/Wa 2129/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-03

[...] maja 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty należności z tytułu pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych postanawia - umorzyć postępowanie...
o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie do § 2 powołanego artykułu postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100