Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III RN 236/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo umyślne popełnione przez radnego nie powodowało wygaśnięcia jego mandatu, także pod rządem art. 190 ust. 1 pkt 4...
pomimo ustalenia popełnienia przestępstwa z winy umyślnej, warunkowo umorzył postępowanie karne bez orzekania kary., Rzecznik Praw Obywatelskich we wniesionej od powyższego...

II OSK 713/09 - Wyrok NSA z 2009-08-13

kk w zw. z art. 67§ 1 kk warunkowo umorzył postępowanie karne przeciwko T.T., za popełnienie czynów z art. 233 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, wyznaczając okres próby jednego...
przez kodeks karny dla pozytywnego upływu okresu próby, wyznaczonego przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Wskazano, że okres próby w wypadku T.T. upłynął [...] czerwca...

II SA/Wa 2174/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-29

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić stronie skarżącej - Gminie [...] kwotę 100 zł (sto złotych...
[...] z dnia [...] lutego 2019 r. znak: [...], strona skarżąca pismem z dnia [...] października 2019 r. cofnęła skargę i wniosła o umorzenie postępowania oraz zasądzenie...

III SA/Łd 174/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-03

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie O. p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. D.Cz. Prokurator Okręgowy...
Nr [...] Rady Gminy O. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie O. Gmina wniosła o umorzenie postępowania...

III SA/Łd 185/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-27

. Gmina wniosła o umorzenie postępowania, ewentualnie o jej oddalenie., Natomiast w piśmie z dnia 14 marca 2018 r. Prokurator Okręgowy w Sieradzu oświadczył, że cofa skargę...
i wnosi o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:, Postępowanie w sprawie należało umorzyć., Zgodnie z treścią...

III SA/Łd 137/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-27

a w i a: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. e.o. Prokurator Okręgowy w Sieradzu wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na uchwałę Rady...
w Pęczniewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Gmina wniosła o umorzenie postępowania., Natomiast w piśmie z dnia 14 marca 2018 r. Prokurator Okręgowy...

III SA/Łd 575/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-30

gminy p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. R.T. Wojewoda [...] wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na uchwałę Rady...
[...] podjęła uchwałę nr [...] zmieniającą uchwałę Nr [...] z dnia [...] w sprawie powołania na czas zastępstwa skarbnika gminy. Gmina wniosła o umorzenie postępowania...

III SA/Łd 138/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-27

a w i a: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. e.o. Prokurator Okręgowy w Sieradzu wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na uchwałę Rady Miejskiej...
. Prokurator Okręgowy w Sieradzu oświadczył, że cofa skargę i wnosi o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje...

VIII SA/Wa 746/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-10

postanawia : umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia [...] czerwca 2009r. skarżący Wojewoda [...] wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę...
sołectwa M. odbytego w dniu [...] marca 2007 roku. Wskazując powyższe Rada Gminy wniosła o umorzenie postępowania sądowego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...

III SA/Kr 379/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-03

statutów sołectw p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe. W piśmie z dnia 17 marca 2014 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zakopanem oświadczył, że cofa swoją...
1 powołanej wyżej ustawy sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Sąd uznając, że cofnięcie przez Prokuratora skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100