Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 1328/11 - Wyrok NSA z 2012-03-20

. F. za winnego popełnienia przestępstwa z art. 178a § 2 k.k. i warunkowo umorzono postępowanie karne tytułem próby na okres 2 lat., Skarżący w dniu [...] stycznia 2010 r...
okaże się, że przesłanki wniesienia aktu oskarżenia okazały się bezzasadne. Przepis ten przewidywał, iż w dwóch sytuacjach, a mianowicie umorzenia postępowania...

III SA/Lu 324/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-10

ustawy o Służbie Celnej, wskazując, że postępowanie karne prowadzone wobec niego zostało definitywnie umorzone prawomocnym wyrokiem sądu. D. F. podniósł, że ustawa o zmianie...
, iż w dwóch sytuacjach, a mianowicie umorzenia postępowania lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem, funkcjonariusza celnego, na jego wniosek przywraca się do służby...

II SA/Op 361/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-08-17

Wojewódzkiego Policji w Opolu z dnia 14 kwietnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymierzenia kary dyscyplinarnej oddala skargę...
przez Komendanta Głównego Policji, to jest w sytuacji, gdy postępowanie należało umorzyć, a to z braku formalnej legitymacji do jego dalszego prowadzenia i zakończenia orzeczeniem...

II SA/Wa 2026/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-12

[...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu...
powołania S.D.do służby stałej w dniu [...] września 2014 r. wydał decyzję nr [...], którą umorzył postępowanie odwoławcze., Organ odwoławczy w uzasadnieniu decyzji podał...

II SA/Bd 68/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-11

w celu przymuszenia postanawia umorzyć postępowanie. Wyższa Szkoła [...] w [...] wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na postanowienie...
w związku z utratą statusu pracodawcy przez Wyższą Szkołę [...]. W następstwie organ egzekucyjny w dniu [...] postanowieniem nr rej. [...] umorzył postępowanie...

III SA/Gd 1001/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-06

w zw. z art. 17 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu...
wykonawczego nr rej. [...] z dnia 10 lipca 2017 r. Zgodnie z art. 60 § 1 ustawy umorzenie postępowania egzekucyjnego z przyczyny, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 2 ustawy...

II SA/Bd 19/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-26

skarżącego warunkowe umorzenie postępowania karnego wyznaczając mu okres próby dwóch lat, a ponadto nałożył na niego obowiązek naprawienia szkody., Skarżący wnioskiem...
może dokonać wypłaty zawieszonej części uposażenia, tj:, - umorzenie postępowania karnego lub dyscyplinarnego,, - uniewinnienie prawomocnym wyrokiem sądu., Organ stwierdził...

I OSK 2093/10 - Wyrok NSA z 2011-04-08

. na postanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego 1. oddala skargę...
nr [...] z dnia [...] stycznia 2010 r. w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy...

II SA/Rz 859/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-22

Okręgowego w K. Wydział II Karny z dnia [...] października 2005r. sygn. akt II Ka 240/05, którym postępowanie karne warunkowo umorzono na okres dwóch lat próby. W związku...
. 2 cytowanej ustawy przewiduje, że funkcjonariusza celnego przywraca się do służby na jego wniosek w przypadku wydania wyroku uniewinniającego lub umorzenia postępowania...

II SA/Bd 417/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-02-23

Policji w B. z dnia [...] 2004 roku, nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego postanawia umorzyć postępowanie Agnieszka M. złożyła do tut. Sądu skargę...
Policji w I. z dnia [...] 2004r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wskazał, iż orzeczeniem z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100