Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Wa 61/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-17

w ... z dnia ... października 2004 r. Nr ... w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania kontrolnego w zakresie prawidłowości stosowania cen leków za 2001r. 1) uchyla...
odwołania ... Sp. z o.o., uchylił postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w ... z dnia ... lipca 2004 r. w sprawie odmowy umorzenia postępowania kontrolnego...

I SA/Ke 186/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-06-29

za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. oddalić wniosek o zwrot kosztów postępowania. A.-H. Spółka Jawna M. L. i J. Li...
o umorzenie postępowania oraz o zasądzenie kosztów postępowania na rzecz skarżącej. Wyjaśniła, że w związku z wyeliminowaniem z obrotu prawnego zaskarżonej uchwały, niniejsze...

I GZ 414/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-12

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 18 września 2019 r., sygn. akt III SA/Łd 182/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi umorzył postępowanie sądowe w sprawie ze skargi P. R. i K...
p.p.s.a.). Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty wydania tego postanowienia, stąd zaszła przesłanka umorzenia...

III SA/Kr 1333/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-05

z siedzibą w Maniowach z dnia 12 grudnia 2014 r. nr II/12/2014 w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę postanawia: odmówić umorzenia postępowania...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Przepis § 2 stanowi, iż postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść...

III SA/Kr 1334/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-05

z siedzibą w Maniowach z dnia 1 grudnia 2016 r. nr XIX/173/2016 w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę postanawia: odmówić umorzenia postępowania...
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Przepis § 2 stanowi, iż postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu...

III SA/Łd 395/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-27

zł wraz z odsetkami w wysokości 377,00 zł i orzeczenia o zabezpieczeniu w/w zobowiązań na majątku R. M. oraz umorzenia postępowania odwoławczego w tym zakresie; 2...
z odsetkami za zwłokę w wysokości 377,00 zł i orzeczenia o zabezpieczeniu ww. zobowiązań na majątku, umorzył postępowanie odwoławcze w powyższym zakresie, a w pozostałym zakresie...

III SA/Łd 182/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-09-18

[...] nr [...] w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłych członków zarządu za zaległość podatkową w opłacie paliwowej za grudzień 2009 r. postanawia: umorzyć postępowanie...
, nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu. Z art. 130 § 1 pkt 1 p.p.s.a. wynika, że sąd ma obowiązek umorzyć postępowanie zawieszone...

III SA/Gl 892/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-12-21

: 1. podjąć zawieszone postępowanie sądowe; 2. umorzyć postępowanie sądowe. Postanowieniem z dnia 12 września 2018 r. tutejszy Sąd zawiesił postępowanie sądowe w sprawie...
Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a. - sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postepowanie z innych przyczyn stało...

III SA/Gl 896/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-11-22

: 1. podjąć zawieszone postępowanie sądowe; 2. umorzyć postępowanie sądowe. Postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r., tutejszy Sąd zawiesił postępowanie sądowe...
, co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a. - sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postepowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe...

III SA/Gl 887/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-11-22

: 1. podjąć zawieszone postępowanie sądowe; 2. umorzyć postępowanie sądowe. Postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r., tutejszy Sąd zawiesił postępowanie sądowe...
, co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a. - sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postepowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   36