Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

SA/Kr 451/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-11-29

Uchylenie w całości decyzji organu I instancji i orzeczenie co do istoty sprawy bądź uchylenie jej w całości i umorzenie postępowania w I instancji, o czym mowa w art...
. 138 par. 1 pkt 2 Kpa, całkowicie wyłącza możliwość umorzenia postępowania odwoławczego, przewidzianą w art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...

VI SAB/Wa 11/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-06

w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej farmy wiatrowej p o s t a n a w i a: 1) umorzyć postępowanie...
tut. Sądu kwotę 100 zł tytułem wpisu od skargi (potwierdzenie wpłaty - karta nr 28 akt sądowych sprawy)., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania...

III SA/Lu 1300/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-01-04

niejawnym sprawy ze skargi W. L. na uchwałę Rady Miasta Dęblina z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wykorzystania energii geotermalnej postanawia: umorzyć postępowanie. Pismem...
wykorzystania energii geotermalnej., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta Dęblina wniósł o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego wobec uwzględnienia w całości skargi...

VI SAB/Wa 12/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-23

wniosku o zmianę koncesji na dystrybucję energii postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić [...] Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w W. kwotę 100 (sto...
o cofnięciu skargi i wniósł o umorzenie postępowania w sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia...

VI SAB/Wa 4/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-12

dla gazu ziemnego wysokometanowego dla klientów innych niż odbiorcy gazu ziemnego w gospodarstwach domowych postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
wniósł o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

II GSK 1860/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-27

(Prezes URE) w przedmiocie wydania decyzji o korekcie końcowej kosztów osieroconych umorzył postępowanie sądowoadministracyjne oraz zasądził od organu na rzecz skarżącej...
., Wojewódzki Sąd Administracyjny w W., wymienionym na wstępie postanowieniem z dnia 30 maja 2012 r., na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. umorzył postępowanie...

VI SAB/Wa 12/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-17

umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej farmy wiatrowej ([...]) postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie; 2...
, wnosząc o umorzenie niniejszego postępowania oraz zwrot całego uiszczonego wpisu od skargi. W uzasadnieniu wniosku skarżąca podniosła, że w dniu 1 marca 2018 r. została...

II GSK 353/07 - Wyrok NSA z 2008-01-24

.) Wskazał również, że umorzenie postępowania egzekucyjnego przez Wojewodę Ś., uniemożliwia podejmowanie przez niego dalszych czynności, w tym m.in. uwzględnienie wniosku...
. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Skarżący wskazał, że zgodnie z art. 60 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym umorzenie postępowania egzekucyjnego z przyczyny...

VI SAB/Wa 53/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-16

a n a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 26 sierpnia 2004 r. w trybie art. 54 § 2 ustawy...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) przekazał Sądowi skargę Prokuratora Okręgowego w L. na bezczynność...

VI SAB/Wa 37/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-10

elektrycznej postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Pismem z dnia 26 maja 2009 r., skarżący G. P. wniósł za pośrednictwem organu skargę...
, o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz., 1270, ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   13