Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 866/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-11

Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2004r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nałożenia opłat za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1. uchyla...
. [...], decyzję Zarządu Dróg Miejskich w [...] odmawiającą umorzenia postępowania w sprawie nałożenia na firmę 'C.' Sp. z o.o. kary pieniężnej za funkcjonowanie nośnika reklamowego...

III SA/Łd 899/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-01

powyższy Sąd powiadomił Starostę [...] pismem z dnia 6 maja 2011 r. W konkluzji Z. S. wniósł o umorzenie postępowania administracyjnego w tej sprawie i wydanie stosownych...
decyzji., Starosta [...], działając na podstawie art. 123 i art. 124 w zw. z art. 105 k.p.a., postanowieniem z [...] znak [...] orzekł o odmowie umorzenia postępowania...

III SA/Łd 900/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-01

2011 r. W konkluzji Z. S. wniósł o umorzenie postępowania administracyjnego w tej sprawie i wydanie stosownych decyzji., Starosta [...], działając na podstawie art. 123...
i art. 124 w zw. z art. 105 k.p.a., postanowieniem z [...] znak [...] orzekł o odmowie umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego zawiadomieniem z dnia 29 kwietnia...

VI SA/Wa 1337/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-15

powiatowej ul. W. w rej. nr [...] w celu umieszczenia obiektu reklamowego umorzyło postępowanie odwoławcze. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazano m.in. art. 127...
upływu w całości okresu planowanego zajęcia stało się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 k.p.a, co uzasadniało wydanie decyzji o umorzeniu postępowania., Jak wynika...

VII SA/Wa 1268/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-18

w [...]. z wnioskiem o umorzenie postępowania w zakresie skierowania go na egzamin sprawdzający kwalifikacje do kierowania pojazdami prowadzonego przez Starostę...
[...], a w konsekwencji umorzenia postępowania także prośbę o skierowanie wniosku do Starosty Zielonogórskiego o umorzenie postępowania w sprawie skierowania Ł. S. na przedmiotowy...

I OSK 100/06 - Wyrok NSA z 2006-11-28

, iż oczywiste naruszenie art. 158 i art. 105 par. 1 Kpa poprzez umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, zamiast wydania jednej z decyzji określonych...
Rejonowego w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 19 kwietnia 2005 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę...

I OSK 40/06 - Wyrok NSA z 2006-11-17

, iż oczywiste naruszenie art. 158 i art. 105 par. 1 Kpa poprzez umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, zamiast wydania jednej z decyzji określonych...
kwietnia 2005 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. I OSK 40/06, UZASADNIENIE, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie...

III SA/Gd 941/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-08

[...] Sąd Rejonowy w T. warunkowo umorzył postępowanie karne prowadzone w związku z popełnieniem przestępstwa z art. 177 § 1 k.k. w dniu 9 maja 2016 r. W związku z zapadłym...
do cofnięcia uprawnień. Podała ponadto, że Sąd Rejonowy warunkowo umorzył postępowanie, nie skazał jej na żadną karę., Decyzją z dnia 15 września 2017 r., Samorządowe Kolegium...

VI SA/Wa 1458/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-11

kary pieniężnej i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. Podniósł, iż działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

I OSK 43/06 - Wyrok NSA z 2006-11-17

, iż oczywiste naruszenie art. 158 i art. 105 par. 1 Kpa poprzez umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, zamiast wydania jednej z decyzji określonych...
Prokuratora Rejonowego w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 19 kwietnia 2005 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala...
1   Następne >   +2   +5   +10   100