Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SAB/Bk 24/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-06-07

Okręgowej Rady Adwokackiej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie orzeczenia o trwałej niezdolności do wykonywania zawodu adwokata oddala skargę. Uchwałą...
wszczęcia postępowania było postanowienie Prokuratury Rejonowej w S. z dnia [...] czerwca 2015 r. wydane w sprawie [...] o umorzeniu śledztwa prowadzonego przeciwko A. B...

VI SA/Wa 1725/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-14

. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania dotyczącego trwałej niezdolności do wykonywania...
Rady Adwokackiej w [...] ('ORA') z [...] marca 2019 r. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia trwałej niezdolności...

II GSK 50/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-21

postępowania w sprawie obsady wolnego stanowiska komornika sądowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić I. M. uiszczony wpis...
oddalił skargę [...] na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...]w przedmiocie wniosku o umorzenie postępowania w sprawie obsady wolnego...

II GSK 2186/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

powołania na ww. stanowisko M. J., M. P.-S., P. W. i A. Ż. oraz uchylił tę decyzję w części dotyczącej wniosku D. G. i w tym zakresie umorzył postępowanie pierwszej instancji...
organ umotywował cofnięciem wniosku o powołanie na przedmiotowe stanowisko przez D. G., co skutkowało uchyleniem decyzji organem I instancji i umorzeniem postępowania...

VI SA/Wa 574/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-19

sprawy ze skargi I. w K. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: 1...
. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie; 2. zwrócić skarżącej I. w K. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego...

II GSK 899/10 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

uwzględnienia wniosku o przyznanie praw strony w postępowaniu dotyczącym obsady wolnego stanowiska komornika sądowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem...
o umorzenie postępowania oraz o zasądzenie kosztów postępowania wskazując, iż wniosek ten uzasadniony jest decyzją Ministra Sprawiedliwości z [...] marca 2011 r...

VI SA/Wa 2014/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

podatkowych postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Decyzją z [...] czerwca 2010 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych (dalej jako KRDP) utrzymała w mocy swoją...
o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. Podała, że uwzględniła w całości przedmiotową skargę, poprzez uchylenie: zaskarżonej decyzji z [...] czerwca 2010 r., decyzji...

VI SA/Wa 1170/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-10

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. w L. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia...
: umorzyć postępowanie kasacyjne Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę I. w L. (dalej 'skarżąca') na decyzję...

VI SA/Wa 2744/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-04

niejawnym sprawy ze skargi Rady Izby Notarialnej w G. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] czerwca 2014 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
odwoławczego postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić stronie skarżącej Radzie Izby Notarialnej w G. kwotę 200 (słownie dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu...

VI SA/Wa 746/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-11

. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi I. w [...] na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] stycznia 2018 nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić I. w [...] kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego. I. w [...] wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100