Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 736/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-09

., Natomiast zgodnie z regulacją art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W przedmiotowej sprawie...
postępowanie sądowe w sprawie ze skargi A.L., A.K., A.M., A.P., A.Ż., A.G., A.O., A.W., B.Ś., B.B., B.G., B.M., B.Ś., B.T., B.G., D.B., D.Ł., E.K., E.S., E.W., E.F., I.K....

IV SA/Gl 737/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W przedmiotowej sprawie Sąd nie znalazł...
takich okoliczności, które nakazywałyby uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne. Zatem wobec skutecznego cofnięcia postępowanie sądowe w tej części należało umorzyć...

II SA/Wa 985/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-21

2017 r., a następnie pismem z dnia [...] lutego 2018 r., strona wystąpiła o umorzenie ww. postępowania. Wniosek ten został podtrzymany przez pełnomocnika strony pismem...
z dnia [...] marca 2018 r., Rada Wydziału uchwałą z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] odmówiła umorzenia postępowania., Następnie, uchwałą z dnia [...] kwietnia 2018 r...

I OSK 1275/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

. na uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia [...] października 2013 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania habilitacyjnego postanawia: oddalić skargę...
Gdańskiego z dnia [...] października 2013 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania habilitacyjnego., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że R. M. złożył oświadczenie...

III SAB/Lu 33/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-19

o wznowienie postępowania dyscyplinarnego - w zakresie umorzenia postępowania p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie. Pismem z dnia [...] października 2012 r. M. G. wniósł...
dyscyplinarnego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na wydanie w dniu [...] października 2012 r. postanowienia w przedmiocie przywrócenia...

III SA/Łd 846/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-04

i opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia szkoły specjalnej postanawia : umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. a.l. Rzecznik Praw Dziecka wniósł...
niepełnosprawnego wraz z opiekunem i udzielił informacji na ten temat skarżącemu. W związku z powyższym wniósł o umorzenie postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość...

III SA/Gl 1802/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-03-07

2022 r. sprawy ze skargi M. P. na decyzję Rektora 'A' w G. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie: skreślenia z listy studentów postanawia: umorzyć postępowanie...
, wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na okoliczność, iż działając w trybie autokontroli, o którym mowa w art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II SA/Wa 337/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-29

[...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stypendium dla młodego naukowca oddala skargę I. Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1...
. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zwany dalej 'Ministrem') decyzją z [...] listopada 2019r. Nr [...] umorzył w całości wszczęte [...] maja 2019r. postępowanie...

IV SA/Gl 21/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-26

2010 r. sprawy ze skargi T. O. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie spraw studentów postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe 2...
[...] Nr [...] uchylił swoją decyzję z dnia [...] oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji i umorzył postępowanie w sprawie. Od decyzji tej skarżący...

III SA/Kr 985/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-08-31

Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr [...] w M postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęła skarga skarżącej T. S...
, w którym wniósł on o umorzenie postępowania., Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:, Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30...
1   Następne >   +2   +5   +10   100