Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Bk 24/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-06-07

Okręgowej Rady Adwokackiej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie orzeczenia o trwałej niezdolności do wykonywania zawodu adwokata oddala skargę. Uchwałą...
wszczęcia postępowania było postanowienie Prokuratury Rejonowej w S. z dnia [...] czerwca 2015 r. wydane w sprawie [...] o umorzeniu śledztwa prowadzonego przeciwko A. B...

I SAB/Ol 4/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-08

Gminy w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę W dniu 9 czerwca 2017 r. J.K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę...
na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Z akt administracyjnych sprawy wynikał następujący stan faktyczny sprawy:, Decyzją z dnia...

II FSK 1251/10 - Wyrok NSA z 2012-02-10

Pierwszego Urzędu Skarbowego w Z. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną, Wyrokiem z dnia 23 lutego 2010 r...
grudnia 2006 roku o umorzenie postępowania egzekucyjnego., Stan faktyczny sprawy przedstawiony w zaskarżonym orzeczeniu przedstawia się następująco., W dniu 17 października...

III SAB/Lu 33/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-19

o wznowienie postępowania dyscyplinarnego - w zakresie umorzenia postępowania p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie. Pismem z dnia [...] października 2012 r. M. G. wniósł...
dyscyplinarnego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na wydanie w dniu [...] października 2012 r. postanowienia w przedmiocie przywrócenia...

III SAB/Wa 28/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-21

. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego Ministra Finansów postanawia umorzyć postępowanie sądowe...
czy wystąpiła bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania (z rażącym bądź nie naruszeniem prawa), mimo jeśli wystąpią podstawy do umorzenia postępowania sądowego w zakresie...

II SAB/Rz 110/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-01-23

w sprawie udzielani informacji publicznej - postanawia - I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zasądzić od Prezesa Sądu Apelacyjnego na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł...
. skarżący oświadczył, że wnosi o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:, Stosownie do treści art...

II OSK 1758/15 - Wyrok NSA z 2016-04-21

wniesionego w dniu [...] października wniosku o umorzenie postępowania i wydania stosownego w tym zakresie aktu (postanowienia lub decyzji)., W uzasadnieniu skargi skarżąca...
do PINB wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej N. [...], która dokonała obciążenia stropu warstwą 20 cm bez wykonania...

III OZ 1/21 - Postanowienie NSA z 2021-01-19

o umorzeniu postępowania w sprawie ze skargi R.K. i J.K. na bezczynność Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w [..] w przedmiocie udostępnienia...
pierwszym umorzył postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu; w punkcie drugim stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; w punkcie trzecim...

II SAB/Łd 106/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-07-30

o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi; 2. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa...
. wyjaśnił, że organ uwzględnił wniosek strony i wygasił zezwolenie na zbieranie odpadów oraz umorzył postępowanie w przedmiocie zmiany tego zezwolenia. Wobec powyższego...

III SAB/Łd 9/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-29

należności uległy przedawnieniu, co powinno skutkować umorzeniem postępowania w niniejszej sprawie., W odpowiedzi na skargę Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] wniósł...
egzekucyjnemu, prowadzonemu na podstawie zaskarżonych tytułów wykonawczych A. K. zarzuciła naruszenie art. 33 § 1 pkt 1 u.p.e.a. i wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100