Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Bd 938/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-01-26

w [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego zajęcia stanowiska przez wierzyciela postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. II...
PPIS pismem z dnia [...] kwietnia 2021 r., J. S. złożyła zażalenie na postanowienie PPIS z dnia 22 kwietna 2021 r., domagając się umorzenia postępowania egzekucyjnego...

II GSK 2643/14 - Wyrok NSA z 2016-04-01

Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nakazu wstrzymania wytwarzania produktu leczniczego...
. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., I, Sąd pierwszej instancji za podstawę...

II SA/Bd 937/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-01-26

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego zajęcia stanowiska przez wierzyciela postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W dniu [...] listopada 2019r...
się umorzenia postępowania egzekucyjnego z uwagi na wykonanie obowiązku objętego tytułem wykonawczym tj. obowiązku stawienia się z małoletnim celem ustalenia z lekarzem...

VI SA/Wa 2157/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-31

postępowania odwoławczego postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zasądzić od Głównego Inspektora Farmaceutycznego...
Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie...

II SA/Bd 572/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-01-26

. nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W dniu [...] listopada 2019 r. Państwowy...
do tut. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego J. S. wniosła o zmianę powyższego postanowienia poprzez umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości. Zarzuciła naruszenie...

II OSK 1981/19 - Wyrok NSA z 2019-10-08

Pacjenta z dnia 21 września 2018 r., znak: ... w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów 1. oddala skargę...
z dnia 21 września 2018 r. znak: ... w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów., Wojewódzki Sąd...

II SA/Bd 571/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-01-26

w [...] z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W dniu [...] listopada...
., W skardze skierowanej do tut. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [...][...] wniosła o uchylenie powyższego postanowienia oraz o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

II GSK 2645/14 - Wyrok NSA z 2016-04-01

Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [..] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wycofania z obrotu określonych serii produktu...
z siedzibą w K. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] października 2013 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wycofania z obrotu określonych...

VIII SA/Wa 64/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-06

. znak [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem z 12 grudnia 2019 r. Firma Handlowa...
z tym w jej ocenie uzasadnione jest umorzenie postępowania przed Sądem., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z treścią art. 161 § 1 pkt 3 ustawy...

VII SA/Wa 778/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-26

., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Skarżąca - Parafia [....] w P. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Warszawie na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia [...] lutego 2015 r., nr [....] w przedmiocie umorzenia postępowania organu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100