Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Sz 915/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-01-16

niejawnym wniosku o umorzenie postępowania z powodu cofnięcia skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie powołania...
do odbycia zasadniczej służby wojskowej p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia '[...]' D. P. cofnął swoją skargę wniesioną do Sądu na opisaną we wstępie...

II SA/Bd 153/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-02-14

wojskowej postanawia umorzyć postępowanie. M. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w B...
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) umorzył postępowania w sprawie. ...

II SA/Bd 659/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-11-05

. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w [...] z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie powołania do zasadniczej służby wojskowej postanawia umorzyć postępowanie...
., W związku z tym oświadczeniem pełnomocnik organu wniósł o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy...

II SA/Ke 659/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-12-05

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, decyzją z [...], po rozpatrzeniu...
i umorzył w całości postępowanie w sprawie powołania J.L. do terytorialnej służby wojskowej., Dalej organ odwoławczy podniósł, że w pełni podziela stanowisko Wojskowego...

II SA/Bd 681/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-08-28

postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić od Wojewody [...] na rzecz [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem...
została opłacona wpisem w wysokości [...] zł., W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na wydanie w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. decyzji...

III SA/Kr 364/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-27

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska orzeczeniem z dnia [...] 1998 r. nr [...] na podstawie dokonanych rozpoznań lekarskich określiła...
z dnia [...] 1999 r. na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego- umorzył postępowanie wszczęte przez WKU w dniu 12 czerwca 1997 r. związane...

II OSK 1615/06 - Wyrok NSA z 2007-01-19

umorzyć postępowanie pierwszej instancji, albo przekazać sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Poprzestając na samym uchyleniu decyzji organu I instancji...
., którą uchylił decyzję z dnia [...] października 2000 r. Nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji oraz umorzył postępowanie organu I instancji...

II SA/Rz 1379/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-11-17

osobistych na rzecz obrony postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. G. N. złożył skargę na decyzję Wojewody z dnia [...] sierpnia 2016 r...
w całości i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Nr [...] i umorzył postępowanie w sprawie. Decyzja ta stała się prawomocna...

II OSK 2342/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-25

. umorzyć postępowanie kasacyjne 2. zwrócić R. W. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 100 (słownie: sto) zł...
z dnia 22 października 2012 r. pełnomocnik skarżącego oświadczył, że cofa skargę kasacyjną i wnosi o umorzenie postępowania w sprawie., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...

II OSK 907/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-12

zabezpieczenia lotów postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 1359/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
pełnomocnika skarżącego, w którym cofnął on skargę kasacyjną i wniósł o umorzenie postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie do art. 60...
1   Następne >   +2   +5   +10   36