Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

IV SA/Gl 944/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-01-17

umorzenia postępowania w sprawie o przyznanie uprawnień kombatanckich 1) stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, 2) zasądza od Kierownika wymienionego Urzędu na rzecz...
tę decyzję z dnia [...]., Rozpatrując sprawę po raz kolejny zaskarżoną decyzją organ administracyjny umorzył postępowanie w sprawie. W podstawie prawnej decyzji powołano art...

II SA/Lu 682/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-21

. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej...
. umorzył na wniosek strony postępowanie odwoławcze w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich., W uzasadnieniu decyzji organ administracji podał, że Z. G. wystąpił...

II SA/Wr 336/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-09-14

postępowania postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. W rozpoznawanej sprawie skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób...
Represjonowanych z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wniosła W. G.., Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniósł...

II OSK 679/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-20

w Krakowie. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 26 listopada 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie umorzył postępowanie sądowe w sprawie ze skargi S. B. na decyzję...
postępowania, to postępowanie w tej sprawie podlega umorzeniu na podstawie art. 130 § 1 P.p.s.a., W skardze kasacyjnej od postanowienia z dnia 26 listopada 2008 r. skarżący...

V SA/Wa 1426/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-07

przysługujących wdowie po kombatancie postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Skargą z dnia 12 września 2009 r. J.Z. zaskarżyła decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw...
. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej 'ppsa'., Pismem z dnia 21 czerwca 2011 r. pełnomocnik skarżącej wniósł o umorzenie postępowania sądowego z uwagi na śmierć skarżącej...

IV SA/Wr 867/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-05-10

ze skargi J. H. na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...
w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Pismem z dnia [...] r...

IV SA/Wr 27/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-17

ze skargi A. M. na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
administracyjnego w sprawie uprawnień kombatanckich postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Pismem z dnia [...] r. A. M. wniósł skargę na decyzję...

V SA/Wa 650/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-03

. [której przedmiotem było uchylenie decyzji własnych o umorzeniu postępowania oraz odmowa przyznania uprawnień kombatanckich]., Zaskarżona decyzja wydana została w następującym...
Represjonowanych, decyzją z [...] grudnia 2000 r., Nr [...] umorzył postępowanie administracyjne z uwagi na złożenie wniosku przez stronę po upływie terminu określonego w art. 22 ust. 3...

IV SA/Wr 791/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-12-02

uprawnień kombatanckich postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. W dniu [...]r. K. L. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu...
skargę organ wniósł o umorzenie postępowania wyjaśniając w uzasadnieniu, że w przedmiotowej sprawie decyzją [...]r. nr [...], Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób...

II SA/Łd 333/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-15

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. W. K. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu...
p.p.s.a.) sąd może odstąpić od obowiązku umorzenia postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Warto wyjaśnić, iż skutkiem umorzenia postępowania jest uchylenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100