Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 2039/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-12

ustawą zostały usunięte i umorzenia postępowania. Z uwagi na tę okoliczność, GINB stwierdził, że WINB w sposób rażący naruszył przepis art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 16...
budowalnego z normami, umorzenie postępowania jest nie tylko dopuszczalne ale wręcz zasadne. Producent wniósł o uchylenie obu decyzji wydanych przez GINB., W odpowiedzi na skargę...

VI SA/Wa 2148/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Skarżąca...
[...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej z dnia [...] maja 2010 r. i umorzył postępowanie pierwszej instancji., Organ wniósł o umorzenie postępowania...

VI SA/Wa 2149/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Skarżąca...
[...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej z dnia [...] maja 2010 r. i umorzył postępowanie pierwszej instancji., Organ wniósł o umorzenie postępowania...

VI SA/Wa 2147/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Skarżąca...
[...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej z dnia [...] maja 2010 r. i umorzył postępowanie pierwszej instancji., Organ wniósł o umorzenie postępowania...

VI SA/Wa 2309/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-25

: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w P. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego...
i Konsumentów w procedurze odwoławczej, decyzję tę następnie uchylił w całości oraz umorzył postępowanie organu pierwszej instancji poprzez wydanie decyzji...

VI SA/Wa 1249/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zasądzić...
o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z przedmiotowej skargi. Jednocześnie organ wskazał, iż skarga została uwzględniona w całości, W aktach administracyjnych...

VI SA/Wa 2152/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

. nr [...] w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
na skargę organ zawarł wniosek o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego ze względu na uwzględnienie skargi w całości. Do nadesłanych akt administracyjnych sprawy...

VI SA/Wa 2150/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

. nr [...] w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
organ zawarł wniosek o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego ze względu na uwzględnienie skargi w całości. Do nadesłanych akt administracyjnych sprawy dołączono...

VI SA/Wa 2151/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

. nr [...] w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
na skargę organ zawarł wniosek o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego ze względu na uwzględnienie skargi w całości. Do nadesłanych akt administracyjnych sprawy...

VI SA/Wa 1457/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-09

. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie kontroli wyrobu budowlanego 1. uchyla...
pkt 1 uwb umorzył postępowanie w sprawie przedmiotowego wyrobu budowlanego niespełniającego wymagań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych - wobec zbycia...
1   Następne >   +2   +5   +10   64