Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 3136/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-07

niejawnym sprawy ze skargi R. P. i T. K. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] września 2014 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
administracyjnego postanawia umorzyć postępowanie sądowe ze skargi T. K. R. P. działająca w imieniu własnym i jako pełnomocnik T. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...

I SA 674/95 - Wyrok NSA z 1996-06-18

postanowienia organu I instancji jednocześnie umorzyć postępowania I instancji na zasadzie art. 105 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Instytutu...
o umorzeniu postępowania w sprawie i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa w związku z art. 68 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U....

I SA/Wa 220/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-08

: umorzyć postępowanie sądowe. M. J. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] grudnia...
na skargę Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa wniosła o umorzenie postępowania sądowego wskazując, że zastosowała uprawnienia autokontrolne, określone w art. 54 § 3 ustawy z dnia...

I SA/Wa 167/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-22

nr [...] i [...]), wnosząc przy tym o uchylenie decyzji Wojewody oraz umorzenie postępowania. Odnosząc się do tego pisma Minister podniósł, że wniosek taki mógłby być złożony przez stronę...
w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania w sprawie w związku z cofnięciem wniosku., Skarżąca wniosła o uchylenie decyzji organów l i II instancji...

I OZ 1188/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-12

[...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
nr [...], w sprawie ze skargi F. O. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...

I OSK 586/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-11

i umorzenia postępowania odwoławczego p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie wywołane skargą kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 10...
sprawy i umorzenia postępowania odwoławczego., Po czym pismem z dnia 7 kwietnia 2007 r. pełnomocnik skarżącej cofnął wniesioną uprzednio skargę kasacyjną...

I SA/Wa 1884/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-23

Wewnętrznych i Administracji decyzją nr [...] z dnia [...] lutego 2000 r. umorzył postępowanie wszczęte tym wnioskiem., Pismem z dnia 26 listopada 2003 r. Syndyk Masy Upadłości...
, jeżeli o umorzenie postępowania wystąpiła strona, na której wniosek postępowanie zostało wszczęte, nie pozbawia organu - w przypadku zaistnienia stosownych okoliczności...

I OSK 2744/17 - Postanowienie NSA z 2018-08-16

wątpliwości co do treści postanowienia z dnia 22 czerwca 2018 r. sygn. akt I OSK 2744/17 w ten sposób, że określenie 'umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem...
Administracyjnym' oznacza umorzenie postępowania kasacyjnego w odniesieniu do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geodezyjny [...] o powierzchni 0,0813 ha położonej w S...

I SAB/Wa 192/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-18

o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić uiszczony wpis w kwocie 100 (sto) złotych. W dniu 29 listopada 2007 r. wpłynęła...
. nr [...], utrzymującej w mocy swoją decyzję z dnia [...] lutego 2007 r. Nr [...], pismem z dnia 11 grudnia 2007 r. pełnomocnik strony skarżącej wniósł o umorzenie postępowania...

I SA/Wa 1743/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-24

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz skarżącej R. R...
drogowym autostrady [...]., Odpowiadając na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania wskazując, iż postanowieniem z dnia [...] lipca 2013 r. w całości uwzględnił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100