Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Ol 1195/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-11-20

na automacie Poza kasynem gry postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zasądzić od Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie na rzecz '[...]'kwotę 2.240 zł (słownie: dwa tysiące...
wniosła o uchylenie w całości decyzji obu instancji i zalecenie umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych...

III SA/Wr 324/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-09

o niskich wygranych, postanawia: I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Celnej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych...
uiściła wpis od skargi w wysokości 200 zł., W odpowiedzi na skargę organ administracji publicznej wniósł o umorzenie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...

II SA/Sz 681/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-10-27

sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego cofnięcia zezwolenia...
na sprzedaż napojów alkoholowych p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Pismem z dnia [..] r. M. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SA/Ke 619/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-08-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 26 maja 2014 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
administracyjnego postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe; II. zwrócić B. Sp. z o.o. kwotę 400 (czterysta) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi. Pismem z dnia 30 czerwca 2014...

II SA/Ol 1243/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-04-30

Syndyka masy upadłości Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie cofnięcia rejestracji...
sierpnia 2012r., powołując art. 208 § 1 oraz art. 233 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, umorzył postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ...

II SA/Ol 1244/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-04-30

Syndyka masy upadłości Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie cofnięcia rejestracji...
sierpnia 2012r., powołując art. 208 § 1 oraz art. 233 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, umorzył postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ...

II SA/Bk 393/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-06-16

postępowania odwoławczego w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe...
za dopuszczalne i skuteczne, Sąd umorzył postępowanie sądowe jako bezprzedmiotowe (art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).- ...

II SA/Bk 391/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-06-16

postępowania odwoławczego w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe...
za dopuszczalne i skuteczne, Sąd umorzył postępowanie sądowe jako bezprzedmiotowe (art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).- ...

II SA/Bk 392/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-06-16

umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie...
za dopuszczalne i skuteczne, Sąd umorzył postępowanie sądowe jako bezprzedmiotowe (art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).- ...

III SA/Gl 409/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-05

zagranicznych (umorzenia postępowania wznowieniowego) postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Pismem z [...]. H.K. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 tekst jedn. ze zm.), umorzył postępowanie sądowe., Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100