Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II GW 32/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-08

kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta S., a Burmistrzem K. w przedmiocie wniosku o udzielenie ubezpieczenia zdrowotnego postanawia: umorzyć postępowanie Wnioskiem z dnia 15...
na wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego Miejski Ośrodek pomocy w S. wniósł o umorzenie postępowania z uwagi...

I OW 56/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-10

do rozpoznania wniosku B. K. o skierowanie matki H. P. do domu pomocy społecznej bez jej zgody postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku o rozstrzygniecie sporu...
Dzielnicy [...] W., działając z upoważnienia Prezydenta W., poinformował, że H. P. zmarła w dniu 25 marca 2014 r. Wobec powyższego organ wniósł o umorzenie postępowania...

II GW 106/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-18

postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Wnioskiem z 21 października 2021 r. Prezydent Miasta Poznania wniósł o rozstrzygnięcie sporu...
zdrowotne finansowanych ze środków publicznych, co też uczynił wydając w dniu 10 grudnia 2021 r. stosowną decyzję. W związku z tym wniósł o umorzenie postępowania...

I OW 177/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-18

do rozpoznania wniosku T.M. o udzielenie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem...
jako 'p.p.s.a.'), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., W rozpoznawanej sprawie zaistniała...

I OW 18/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-30

. postanawia: umorzyć postępowanie Wnioskiem z dnia 12 stycznia 2012 r. B. R. jako opiekun prawny K. S. zwróciła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu...
., Pismem z dnia 12 marca 2012 r. B. R. wniosła o umorzenie postępowania w sprawie, bowiem K. S. zmarła w dniu 27 lutego 2012 r., W dniu 20 marca 2012 r. odpowiedź na wniosek...

II OW 46/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-04

wniosku o wskazanie organu właściwego do załatwienia sprawy zmiany pozwolenia wodnoprawnego postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego...
., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie z wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego podlega umorzeniu., Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1...

I OW 146/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-29

a w i a umorzyć postępowanie z wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego W piśmie datowanym na dzień 19 października 2007 r. Starosta Ł. [...] wniósł o rozstrzygnięcie...
cofnął powyższy wniosek wnosząc o umorzenie postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie z ww. wniosku o rozstrzygnięcie sporu...

I OW 248/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. G. o świadczenia z zakresu pomocy społecznej postanawia: 1) umorzyć postępowanie, 2) zwrócić...
o rozstrzygnięcie sporu o właściwość i wniósł o umorzenia postępowania w sprawie., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia...

I OW 229/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-26

do rozpoznania wniosku A.K. o skierowania do domu pomocy społecznej postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej...
'), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., W rozpoznawanej sprawie zaistniała podstawa...

I OW 111/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-26

wniosku J. Cz. w sprawie przyznania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych postanawia umorzyć postępowanie sądowe Wójt Gminy Ł. wniósł...
. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: P.p.s.a.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący...
1   Następne >   +2   +5   +10   92