Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Ol 258/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-05-20

umorzyć postępowanie sądowe. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Pismem z dnia 3 marca 2011r. Rzecznik Praw Obywatelskich wywiódł do tut. Sądu skargę na wskazane...
Gminy E., W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy E. wniósł do tut. Sądu o umorzenie postępowania sądowego w niniejszej sprawie, wskazując, że Rada Gminy uwzględniła przedmiotową...

II SA/Sz 992/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-02

ze skargi E. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego p o s t a n...
a w i a: umorzyć postępowanie sądowe. Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 K.p.a. umorzyło postępowanie odwoławcze wszczęte wniesieniem...

III SAB/Kr 44/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-23

i jego zakończenia zgodnie z prawem po merytorycznym wyroku WSA w Warszawie',, 2. 'postępowania w przedmiocie umorzenia postępowania zainicjowanego przez skarżącego wnioskiem...
o wycofanie i umorzenie postępowania w przedmiocie przyznania prawa do równoważnika pieniężnego za brak lokalu z uwagi na rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego decyzją...

III SA/Kr 780/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-25

niejawnym skargi B. R. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 maja 2011 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania organu...
pierwszej instancji postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. B. R. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie decyzję Komendanta Wojewódzkiego...

II SA/Wa 809/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-04

umorzenia postępowania w sprawie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego postanawia - umorzyć postępowanie - Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30...
sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący...

II SA/Wa 2277/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-31

Mieszkaniowej z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim...
[...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej., W ocenie Sądu cofnięcie skargi nie zmierza do obejścia prawa...

II SA/Wa 96/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-21

i Administracji z dnia [...] grudnia 2008r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim...
[...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego., Następnie na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2009 r. skarżąca...

IV SA/Wr 168/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-02

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego postanawia: umorzyć postępowanie...
sądowe wszczęte wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w całości. W rozpoznawanej sprawie postanowieniem referendarza sądowego z dnia 2 kwietnia 2015 r umorzono postępowanie...

II SA/Wa 1033/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-08

z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie realizacji prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
powołanej ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych, którą umorzono postępowanie w sprawie realizacji prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, przysługującego st. chor...

II SA/Sz 1219/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-22

o jej uchylenie i umorzenie postępowania. Decyzją Nr [...] z dnia [...] r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w [...], po rozpatrzeniu wniesionego odwołania, zaskarżoną...
, jako osoba obca, zajmowała sporny lokal bez tytułu prawnego., Od decyzji tej odwołała się I. S., wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania., I. S. opuściła sporny lokal...
1   Następne >   +2   +5   +10   100