Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

VIII SA/Wa 684/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

. komandytowa z siedzibą w [...] na decyzję Ministra Energii z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej...
., W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Prezes Agencji decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...], na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. umorzył w całości postępowanie...

VIII SA/Wa 676/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

. komandytowa z siedzibą w [...] na decyzję Ministra Energii z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej...
., W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Prezes Agencji decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...], na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. umorzył w całości postępowanie w sprawie...

II SA/Op 494/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-29

jako [...], Dyrektor Izby Celnej w Opolu uchylił zaskarżone postanowienie i uznając wniosek strony za bezzasadny umorzył postępowanie w sprawie. Postanowienie wydane zostało...
postanowieniem wydanym na podstawie art. 123 K.p.a. postanowił uchylić postanowienie pierwszoinstancyjne, orzekł o bezzasadności wniosku i umorzył postępowanie w sprawie...

VI SA/Wa 2116/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-20

w odpowiedzi na powyższe wniósł o umorzenie postępowania oraz przedłożył informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o wykreśleniu...
przedsiębiorstwa skarżącego z rejestru., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Postępowanie sądowe w niniejszej sprawie należało umorzyć., Śmierć strony...

II SA/Gl 1560/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-19

Odwoławczego w B. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy...
z [...] roku, nr [...] Prezydent miasta B. umorzył postępowanie dotyczące wydania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 36 ust. 4 u.p.z.p., w podstawie prawnej podając przepis art...

V SA/Wa 2770/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-07

gospodarczej postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne PPHU 'P.' [...] sp. j. w T. (aktualnie po sprzedaży przedsiębiorstwa ogół praw i obowiązków przejął M...
przez pracodawcę, jak i uprawnienie do zachowania tego funduszu po utracie statusu zakładu pracy chronionej jest bezsporne i nie było na którymkolwiek etapie postępowania...

VI SA/Wa 1484/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-17

w [...] na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie wydania interpretacji...
indywidualnej oddala skargę Minister Przedsiębiorczości i Technologii (dalej 'Minister') zaskarżoną decyzją umorzył postępowanie w sprawie wydania B. SA z siedzibą [...] (dalej...

VI SA/Wa 1163/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-22

Prezesa Agencji i umorzył postępowanie przed organem I instancji w całości., Do wydania postanowienia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., Wnioskiem z dnia 29...
zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy i umorzył postępowanie o wydanie zaświadczenia przed organem I instancji w całości., W uzasadnieniu postanowienia ME wskazał...

IV SA/Wa 1449/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

komandytowa z siedzibą w [...] na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...
i powstaniem obowiązku zapłaty kary, czy też nie i postępowanie powinno zostać umorzone. Administracyjna kara pieniężna nie powstaje więc w momencie naruszenia prawa przez Stronę...

III SA/Wr 485/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-16

z siedzibą we W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania pisemnej indywidualnej interpretacji...
zastosowania przepisów prawa, uchylił skarżoną odwołaniem decyzję w całości i umorzył postępowanie w sprawie. Jako podstawę prawną decyzji powołał art. 138 § 1 pkt 2 ustawy...
1   Następne >   3