Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 376/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-15

zdrowotnej postanawia: uchylić zaskarżony wyrok i umorzyć postępowanie sądowe V.S. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. po rozpoznaniu skargi Samodzielnego Publicznego...
na skargę, Prezes NFZ wniósł o jej oddalenie oraz o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na brak przedmiotu zaskarżenia. Organ podał, że zaskarżona...

III SA/Łd 538/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-09-06

w przedmiocie ustalenia obowiązku poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. eg A. R. wniosła do Wojewódzkiego...
opieki zdrowotnej., Decyzją z 19 lipca 2022 r. nr 496/05/2022/KL Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia uchylił decyzję z 15 czerwca 2022 r. i umorzył postępowanie...

VI SA/Wa 2635/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-10-20

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; Pismem z 23 sierpnia 2022 r. Gmina T. z siedzibą w T...
w całości podtrzymał i się do nich odwołał, uznając za niezbędne powielanie ich w odpowiedzi na skargę., W związku z powyższym Organ wniósł o umorzenie postępowania na zasadzie...

VI SA/Wa 2636/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-10-20

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; Pismem z 23 sierpnia 2022 r. Gmina T. z siedzibą w T...
w całości podtrzymał i się do nich odwołał, uznając za niezbędne powielanie ich w odpowiedzi na skargę., W związku z powyższym Organ wniósł o umorzenie postępowania na zasadzie...

VI SA/Wa 2634/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-10-20

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; Pismem z 23 sierpnia 2022 r. Gmina T. z siedzibą w T...
w całości podtrzymał i się do nich odwołał, uznając za niezbędne powielanie ich w odpowiedzi na skargę., W związku z powyższym Organ wniósł o umorzenie postępowania na zasadzie...

VI SA/Wa 2638/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-10-20

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; Pismem z 23 sierpnia 2022 r. Gmina T. z siedzibą w T...
podtrzymał i się do nich odwołał, uznając za niezbędne powielanie ich w odpowiedzi na skargę., W związku z powyższym Organ wniósł o umorzenie postępowania na zasadzie...

VI SA/Wa 2633/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-10-20

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; Pismem z 23 sierpnia 2022 r. Gmina T. z siedzibą w T...
podtrzymał i się do nich odwołał, uznając za niezbędne powielanie ich w odpowiedzi na skargę., W związku z powyższym Organ wniósł o umorzenie postępowania na zasadzie...

VI SA/Wa 2637/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-10-20

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; Pismem z 23 sierpnia 2022 r. Gmina T. z siedzibą w T...
podtrzymał i się do nich odwołał, uznając za niezbędne powielanie ich w odpowiedzi na skargę., W związku z powyższym Organ wniósł o umorzenie postępowania na zasadzie...

III SA/Wr 217/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-09-12

stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. \ Pismem z dnia 19 stycznia 2020 r. D. N. (dalej: strona skarżąca...
) we W. w przedmiocie wskazanym w sentencji., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II GSK 559/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-08

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie refundacji kosztów zabiegu postanawia : umorzyć postępowanie...
stycznia 2009 r., sygn. akt VII SA/Wa 1884/08 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie refundacji kosztów zabiegu., Cofnięcie skargi kasacyjnej nastąpiło po wysłaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100