Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

VI SAB/Wa 34/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-10

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie polskiego związku sportowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zasądzić od Ministra Sportu i Turystyki...
października 2007 r. pełnomocnik organu złożył pismo procesowe z dnia [...] października 2007 r., w którym wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego...

VI SA/Wa 2034/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-12-01

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
w sprawie odmowy przyznania stypendium sportowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącemu S. Z. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem...

VI SA/Wa 3448/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-17

gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych i wykreślenia z rejestru postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, 2. zasądzić od Ministra Sportu...
. Nr [...] i umorzył postępowanie w I instancji w całości., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, bowiem w trybie autokontroli uwzględnił skargę...

VI SA/Wa 2408/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-10

z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie nakazu wstrzymania usług hotelarskich postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zasądza od Ministra...
. Organ ten uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Marszałka Województwa [...] z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] i umorzył postępowanie I instancji w całości. W oparciu...

III SA/Wr 659/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-19

stypendiów oraz nagród i wyróżnień w sporcie w Gminie W., postanawia: umorzyć postępowanie. Pismem z dnia [...] r. Wojewoda D. wniósł skargę na uchwałę opisaną w osnowie...
niniejszego postanowienia., W odpowiedzi na skargę Gmina W. wniosła o umorzenie postępowania, podnosząc, że uznaje skargę za uzasadnioną w całości. W [...] r. Gmina złożyła...

VI SA/Wa 2496/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-17

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Skarżący - M. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia...
2012 r., w którym skarżący cofnął skargę., W piśmie z dnia 30 listopada 2012 r. organ wniósł o umorzenie postępowania w związku z cofnięciem skargi, Zgodnie z przepisem...

II SA/Op 331/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-08-05

boisk sportowych postanawia umorzyć postępowanie. Działając na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz...
o umorzenie postępowania sądowego, jako bezprzedmiotowego, z uwagi na uwzględnienie skargi w całości. Podał, że w dniu 28 czerwca 2013 r. Rada Powiatu w Prudniku podjęła uchwałę...

III SA/Wr 553/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-29

: umorzyć postępowanie. Pismem z dnia [...] października 2012 r. Wojewoda D. wniósł skargę na opisaną w osnowie uchwałę Gminy Miejskiej O., W odpowiedzi na skargę Gmina...
Miejska O. wniosła o umorzenie postępowania i wskazała, że na sesji w dniu [...] listopada 2012 r., uchwałą nr [...] Rada Gminy zmieniła zaskarżoną uchwałę, uwzględniając...

VI SA/Wa 1963/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-26

niejawnym sprawy ze skargi A. M. na Polski Związek Jeździecki w przedmiocie zmiany stopnia licencji sportowej postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., Jednocześnie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje, iż sąd...

VI SA/Wa 1962/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-26

niejawnym sprawy ze skargi A. M. na czynność Polskiego Związku Jeździeckiego w przedmiocie zmiany stopnia licencji sportowej postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
postanowienie o umorzeniu postępowania., Jednocześnie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje, iż sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   14