Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Gl 1678/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-25

Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie inne - umorzenie postępowania w sprawie celnej oddala skargę. Zaskarżonym tutaj postanowieniem z [...] r...
Wspólnoty i umorzył postępowanie prowadzone wobec 'A' Sp z o.o., Jako podstawę prawną powołał art. 233 §1 pkt 2 lit. a, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja...

III SA/Kr 69/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-26

wynikającej z długu celnego postanawia: postępowanie sądowe umorzyć. Decyzją z dnia 26 listopada 2009 r. znak [...] Dyrektor Izby Celnej uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Celnego...
nr [...] z dnia [...] 2009 r., w zakresie odsetek i umorzył postępowanie w tym zakresie, w pozostałym zakresie utrzymał decyzję w mocy., Skargę na powyższą decyzję wniósł...

III SA/Kr 68/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-26

wynikającej z długu celnego postanawia: postępowanie sądowe umorzyć. Decyzją z dnia 26 listopada 2009 r. znak [...] Dyrektor Izby Celnej uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Celnego...
nr [...] z dnia [...] 2009 r., w części dotyczącej odsetek i umorzył postępowanie w tym zakresie, w pozostałym zakresie utrzymał decyzję organu pierwszej instancji w mocy...

III SA/Wr 594/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-06

z tytułu przeprowadzenia badań laboratoryjnych towaru określonego w zgłoszeniu celnym postanawia: umorzyć postępowanie. Pismem z dnia [...] r. strona skarżąca wniosła...
z tytułu przeprowadzenia badań laboratoryjnych towaru określonego w zgłoszeniu celnym., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania., Pismem datowanym...

III SA/Łd 45/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-02-22

[...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie decyzji o uznaniu zgłoszenia celnego za prawidłowe p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie przed wojewódzkim sądem...
Izby Celnej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie decyzji o uznaniu zgłoszenia celnego za prawidłowe., W dniu 10 lutego 2006 r...

V SA/Wa 2708/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-20

odsetek od odsetek wyrównawczych postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe. 2. zasądzić od Dyrektora Izby Celnej w [...] na rzecz [...] sp. z o.o. w [...] kwotę 3010 zł...
postępowania., Dyrektor Izby Celnej w [...] w odpowiedzi na skargę z dnia 26 września 2014 r. (k-11 akt sądowych) wniósł o umorzenie postępowania sądowego na podstawie art. 161...

III SA/Wr 295/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-29

i usług postanawia: I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Celnej we W. na rzecz skarżącego kwotę [...] zł ([...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania...
Izby Celnej we W., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego, wskazując, że decyzją z dnia [...] r. (nr [...]), wydaną m.in....

III SA/Wr 432/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-04

oraz kwoty podatku od towarów i usług postanawia: I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Celnej we W na rzecz skarżącego kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych...
oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w L Nr [...],[...] z dnia [...] r. oraz umorzył postępowanie w sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył:, Stosownie...

III SA/Wr 425/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-28

od towarów i usług postanawia: I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Celnej we W na rzecz skarżącego kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych) tytułem...
Celnego w L Nr [...],[...] z dnia [...] r. oraz umorzył postępowanie w sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył:, Stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia...

III SA/Wr 393/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-28

długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług, postanawia: I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Celnej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 918 zł...
[...] oraz umorzył postępowanie w sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył:, Stosownie do art. 54 § 3 p.p.s.a., organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono...
1   Następne >   +2   +5   +10   100