Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Kr 283/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-04

. M. i W. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania I. uchyla zaskarżoną decyzję; II...
. Burmistrz Gminy A decyzją z dnia [...] 2014 r. znak: [...], wydaną na podstawie art. 105 § 2 kpa (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), umorzył postępowanie w przedmiocie...

III SA/Kr 1480/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-20

września 2011r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji w całości oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej...
Miasta i Gminy odmówił umorzenia postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości położonej w S, stanowiącej działkę nr 2474, objętą księgą wieczystą [...] będącą własnością J...

IV SA/Wa 2309/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Pismem z dnia 14 lutego 2012 r. A. B. zwrócił...
postępowania złożył wniosek o umorzenie postępowania rozgraniczeniowego oraz oświadczył, że wycofuje wniosek w sprawie rozgraniczenia nieruchomości., Wobec powyższego...

I OSK 1019/13 - Wyrok NSA z 2014-12-16

w O. z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 stycznia 2013r. o sygnaturze akt IV...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym., Pismem z dnia [...] lutego 2012 r. A. B. zwrócił...

III SA/Kr 714/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-03

[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego skargę oddala Decyzją z dnia [...] [...], po rozpatrzeniu odwołań W. C. i C. P., Samorządowe Kolegium...
wniosku zawiadomił strony objęte postanowieniem o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, spośród których umorzeniu postępowania w zakresie wspólnej granicy sprzeciwiła...

III SA/Lu 489/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-28

., Decyzją z dnia [...] listopada 2012 r., Nr [...], Wójt Gminy R. P. umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania postanowienia o rozgraniczeniu działki nr X...
, czy z urzędu, może zakończyć się w trybie art. 105 §1, k.p.a., jeśli prowadzący je organ stwierdzi, że jest ono bezprzedmiotowe. Natomiast, umorzenie postępowania...

III SA/Lu 219/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-24

uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania dotyczącego usunięcia niezgodności w operatach ewidencji gruntów postanawia: umorzyć postępowanie. Zaskarżonym postanowieniem...
o umorzeniu postępowania dotyczącego usunięcia niezgodności w operatach ewidencji gruntów., Na decyzję tę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wniosła Gmina...

II SA/Rz 315/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-08-06

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza...
[...] lutego 2013 r., nr [...] o umorzeniu postępowania odwoławczego., Zaskarżone rozstrzygnięcie zostało wydane w oparciu o następujące okoliczności faktyczne i prawne: decyzją...

II SA/Ke 526/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-11-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości oddala skargę. Decyzją z dnia...
[...] Wójt Gminy umorzył postępowanie administracyjne w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości odnośnie przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi...

I OSK 2103/15 - Wyrok NSA z 2017-04-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...]; [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania i umorzenia postępowania 1. prostuje oczywistą...
i umorzenia postępowania, w jakiej umarza ono postępowanie organu pierwszej instancji oraz oddalił skargę J. M. i M. M. w pozostałej części., Wyrok został wydany w następującym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100