Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 1873/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-03

Środowiska z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Decyzją z [...] maja 2016r. Nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
Nr [...] - stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja linii kolejowej [...] i umorzył postępowanie I instancji...

II SA/Wr 545/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-24

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zwanej dalej 'k.p.a.', Prezydent Miasta Ś. umorzył na wniosek P. Sp. z o.o. postępowanie administracyjne...
się na art 105 § 1 k.p.a., umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia. Wobec niewniesienia odwołania...

IV SA/Po 796/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-09-15

umorzenia postępowania postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącym J. K. i S. K. kwotę 200,00 zł (dwieście złotych) tytułem uiszczonego...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 lipca 2021 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., Pismem z dnia 29 czerwca 2022 r. skarżący: J. K., S. K., Z. S., J. S...

II SA/Go 279/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-12

Stowarzyszenia [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na skutek wniosku z [...] marca 2007 r. W załączeniu do wniosku inwestor złożył...

II OSK 246/10 - Wyrok NSA z 2011-02-04

w S. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych...
[...] października 2008 r. o umorzeniu postępowania wszczętego z wniosku M. K. prowadzącej Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe '[...]' w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...

II SA/Lu 559/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-11

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
- w zakresie wniosku o umorzenie postępowania postanawia: I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz Spółki L. kwotę 457 (czterysta...

II SA/Sz 61/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-06

sprawy ze skargi K.N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego p o s t a n a w i a: 1) umorzyć...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego, w sprawie...

IV SA/Po 594/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-05

postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie drzew p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić uiszczony wpis w kwocie 200...
wskazaną w rubrum postanowienia. W odpowiedzi na skargę prezes Kolegium wniósł o umorzenie postępowania i poinformował o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

II SA/Bk 881/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-01-17

postępowania odwoławczego w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie...
[...] września 2007r. nr [...] wydaną w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia...

II OSK 2463/10 - Wyrok NSA z 2012-03-02

umorzenia postępowania administracyjnego 1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2) zasądza na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. od Ogólnopolskiego...
w G. z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza S...
1   Następne >   +2   +5   +10   100