Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Bk 442/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-09-29

wydania z depozytu broni palnej p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu...
2022r. wniósł o umorzenie postępowania wskazując, że organ w dniu 30 sierpnia 2022r. wydał skarżącej z depozytu broń i wystawił notę nr [...]., Pismem z dnia 21 września...

II OSK 1277/09 - Wyrok NSA z 2010-08-26

Rejonowy w Bełchatowie wyrokiem z dnia [...] kwietnia 2008 r., sygn. akt [...], warunkowo umorzył na okres 1 roku próby, postępowanie karne w tej sprawie i orzekł wobec strony...
o broni i amunicji polegające na przyjęciu, że warunkowe umorzenie toczącego się przeciwko niej postępowania karnego o przestępstwo paserstwa wypełnia dyspozycję...

II SAB/Op 4/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-22

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń postanawia: odrzucić skargę. W dniu 14 listopada 2008 r...
., działając na podstawie art. 105 § 1 K.p.a., skarżący skierował do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji wniosek o umorzenie postępowania wszczętego z urzędu w sprawie...

II SA/Wa 456/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-28

postanawia - umorzyć postępowanie - Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo, o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz...
. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle...

II SA/Wa 1246/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-21

myśliwską postanawia - umorzyć postępowanie - Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo, o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153...
, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków...

II SA/Wa 693/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-08

sportową do celów sportowych postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić M. K. wpis sądowy w wysokości 200 zł (dwieście złotych). Pismem z dnia 17 marca 2011 r. skarżący...
sportową do celów sportowych. Komendant Główny Policji w odpowiedzi na skargę, w związku, z wymienionym wyżej pismem skarżącego, wniósł o umorzenie postępowania...

II SA/Wa 690/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-08

do ochrony osobistej postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić M. K. wpis sądowy w wysokości 200 zł (dwieście złotych). Pismem z dnia 17 marca 2011 r. skarżący...
gazową do ochrony osobistej. Komendant Główny Policji w odpowiedzi na skargę, w związku, z wymienionym wyżej pismem skarżącego, wniósł o umorzenie postępowania., Zgodnie...

II SA/Wa 691/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-08

do ochrony osobistej postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić M. K. wpis sądowy w wysokości 200 zł (dwieście złotych). Pismem z dnia 17 marca 2011 r. skarżący...
bojową do ochrony osobistej. Komendant Główny Policji w odpowiedzi na skargę, w związku z wymienionym wyżej pismem skarżącego, wniósł o umorzenie postępowania., Zgodnie...

II SA/Wa 692/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-08

myśliwską do celów łowieckich postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić M. K. wpis sądowy w wysokości 200 zł (dwieście złotych). Pismem z dnia 17 marca 2011 r. skarżący...
palną myśliwską do celów łowieckich. Komendant Główny Policji w odpowiedzi na skargę, w związku z wymienionym wyżej pismem skarżącego, wniósł o umorzenie postępowania...

II OSK 2553/11 - Wyrok NSA z 2012-09-14

do niej., Odwołanie od powyższej decyzji wniósł R. G. domagając się jej uchylenia oraz umorzenia postępowania. Wskazując na swą dobrą opinię, prawidłowe obchodzenie...
2006 r. VI SA/Wa 2182/05) sam fakt popełnienia przestępstwa uzasadniać ma cofnięcie pozwolenia na broń, nie ulega bowiem wątpliwości, że warunkowe umorzenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   95