Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Ol 756/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-09-28

Natura 2000 '[...]' postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zwrócić skarżącej kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych) tytułem uiszczonego wpisu. Zarządzeniem z dnia...
2015 r., skarżący cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania., Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Ol 773/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-10-01

w Powiecie Działdowskim postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Zarządzeniem Nr 20/2013 z dnia 13 maja 2013 r., Starosta Działdowski ustalił procedury postępowania poszczególnych...
zarządzenia, Wojewoda cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:, Wobec skutecznego cofnięcia...

II SA/Wr 5/23 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2023-05-11

: I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić stronie skarżącej z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem uiszczonego wpisu...
Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wnosząc o stwierdzenie jego nieważności., Pismem z dnia 8 maja 2023 r. strona skarżąca cofnęła skargę i wniosła o umorzenie postępowania...

II SA/Bk 7/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-06

ustanowienia planu zadań ochronnych p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe w sprawie; zwrócić skarżącemu uiszczony wpis sądowy w kwocie 300 (trzysta) złotych. Skarżący T...
przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.). Uznając cofnięcie niniejszej skargi za dopuszczalne i skuteczne, Sąd umorzył postępowanie sądowe...

II SA/Kr 77/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-23

: umorzyć postępowanie sądowe W piśmie z dnia 8 stycznia 2018 r. skarżący oświadczył, że cofa skargę., W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.)., Uznając cofnięcie za dopuszczalne...

II SA/Wr 17/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-19

ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej postanawia I. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu; II. zwrócić skarżącemu z kasy...
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), a zatem należało uznać, iż cofnięcie skargi...

IV SA/Wa 1938/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-30

gminy, postanawia: -umorzyć postępowanie sądowe- Pismem z dnia 21 stycznia 2009 r. pełnomocnik skarżącej, cofnął skargę na zarządzenie Prezydenta Miasta P...
treść zaskarżonego zarządzenia., Sąd uznał cofnięcie skargi za skuteczne i na mocy art. 60 i 161 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002. Prawo o postępowaniu...

IV SA/Wa 186/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-04-20

[...] w W. postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 10 kwietnia 2006 r. skarżące cofnęły skargę na rozporządzenie Wojewody [...] z dnia [...] września...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270, zwana dalej: P.p.s.a.) w przypadku cofnięcia skargi przez skarżącego Sąd może uznać cofnięcie...

III SA/Gd 130/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-10-07

. akt [...] Sąd Rejonowy w [...] warunkowo umorzył wobec W. G. postępowanie karne o popełnienie przestępstwa z art. 231 § 1 kk. Wyrok uprawomocnił się w dniu 11 maja 2009 r...
samorządowe i osób piastujących te stanowiska w sytuacjach, gdy w stosunku do takich osób zapadły wyroki o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, a wyroki skazujące...

II SA/Go 74/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

postępowanie. Prokurator Apelacyjny wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na rozporządzenie Wojewody Nr [...] z dnia [...] listopada 2004 r. o zmianie...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 270) zwanej dalej p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę, przy czym jej cofnięcie wiąże Sąd. Jednakże Sąd...
1   Następne >   +2   5