Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 562/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-04

: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Prokurator Prokuratury Rejonowej w M. (dalej: skarżący ) wniósł skargę na opisaną w sentencji postanowienia uchwałę Rady Gminy C...
r. Wiceprzewodniczący Rady Gminy C. wniósł o umorzenie postępowania., Pismem z dnia 28 listopada 2018 r. odczytanym na rozprawie, skarżący cofnął skargę oraz wniósł...

II SA/Op 128/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-05-07

pod inwestycję drogową umorzyć postępowanie. Wojewoda Opolski wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, skargę na uchwałę Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26...
organu, wyłącznie do wójta, w myśl art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym., W odpowiedzi na skargę Gmina Skarbimierz wniosła o umorzenie postępowania sądowego...

II SA/Op 373/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy postanawia: 1) umorzyć postępowanie, 2) zasądzić od Gminy Strzeleczki na rzecz Wojewody Opolskiego kwotę...
też o zasądzenie na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych., W odpowiedzi na skargę Gmina Strzeleczki wniosła o umorzenie postępowania...

II SA/Lu 527/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-07-05

wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie w sprawie. W dniu 17 maja 2006 r. Wojewoda wniósł...
bowiem uchylona. Cofnięcie skargi nie zmierza w tej sytuacji do obejścia prawa., Cofnięcie skargi powoduje konieczność umorzenia postępowania. Stosownie bowiem do przepisu...

III SA/Łd 575/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-30

gminy p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. R.T. Wojewoda [...] wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na uchwałę Rady...
[...] podjęła uchwałę nr [...] zmieniającą uchwałę Nr [...] z dnia [...] w sprawie powołania na czas zastępstwa skarbnika gminy. Gmina wniosła o umorzenie postępowania...

II SA/Łd 801/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-11-03

a n a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi W dniu 9 czerwca 2005 r. Wojewoda [...] wniósł skargę na uchwałę Rady Powiatu...
., W piśmie z dnia 8 września 2005 r. Rada Powiatu [...] wniosła o umorzenie postępowania. Wskazała, że w dniu 19 sierpnia 2005 r. podjęta została uchwała Nr [...] w sprawie...

II SA/Op 381/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-20

postanawia: umorzyć postępowanie. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1571 ze zm...
zaskarżoną uchwałę. Z tego też względu, przesyłając w załączeniu uchwałę uchylającą z dnia 23 października 2009 r., Wójt wniósł o umorzenie postępowania, Ustosunkowując...

III SA/Łd 13/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-27

na terenie Gminy [...] postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. TG Pismem z dnia 28 listopada 2007 roku Wojewoda Ł. wniósł...
[...] Nr [...]. W związku z powyższym, organ administracji wniósł o umorzenie postępowania w sprawie., Zarządzeniem z dnia 1 lutego 2008 roku wezwano stronę skarżącą...

II SA/Wr 5/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-02-26

zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy N. R. postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu. Wojewoda D...
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy N. R., W odpowiedzi na skargę Rada Gminy N. R. wniosła o umorzenie postępowania w trybie art. 161 § 1 pkt...

II SA/Ol 242/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-15

najmu postanawia umorzyć postępowanie sądowe. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Pismem z dnia 5 marca 2018r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski wywiódł skargę na uchwałę...
nieważności tej uchwały w całości., W odpowiedzi na skargę Rada Powiatu w Mrągowie wniosła o umorzenie postępowania sądowego, z uwagi na to, że podjęła uchwałę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100