Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Kr 792/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-20

. z dnia 30 kwietnia 2013 r., znak: [....] w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania odwoławczego uchyla zaskarżoną decyzję...
oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej - art. 16 uodip., Udostępnienie informacji publicznej...

I OSK 1343/17 - Wyrok NSA z 2019-04-11

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2016 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2016 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia...

II SAB/Rz 110/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-01-23

w sprawie udzielani informacji publicznej - postanawia - I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zasądzić od Prezesa Sądu Apelacyjnego na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł...
. skarżący oświadczył, że wnosi o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:, Stosownie do treści art...

III OZ 1/21 - Postanowienie NSA z 2021-01-19

o umorzeniu postępowania w sprawie ze skargi R.K. i J.K. na bezczynność Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w [..] w przedmiocie udostępnienia...
pierwszym umorzył postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu; w punkcie drugim stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; w punkcie trzecim...

I OSK 1038/17 - Wyrok NSA z 2019-04-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. S. z dnia [...] października 2016 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji...
: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

I OSK 1234/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

[...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 13 lutego 2017r...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia [...] października 2016r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej...

I OSK 1307/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji...
. W., uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia [...] października 2016r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy...

I OSK 1235/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

[...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 13 lutego 2017r...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia [...] października 2016r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej...

II SA/Op 507/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-12-31

) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zasądzić od Dyrektora Szpitala Powiatowego im. [...] w S. na rzecz skarżącej I. K. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów...
, co następuje:, Postępowanie w sprawie należało umorzyć., W art. 161 § 1 P.p.s.a. określono sytuacje, w których sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. Zgodnie z pkt...

II SAB/Bk 51/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-07

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na bezczynność Wójta Gminy H. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe...
w sprawie W piśmie z dnia [...] stycznia 2008 r. (data wpływu do Sądu) skarżący - J. S. złożył wniosek o umorzenie postępowania w sprawie zainicjowanej skargą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100